Indkøbsbetingelser

Opdateret 1. maj 2020

Indkøbsbetingelser for levekvæg

1. Indledning

1.1.
Disse indkøbsbetingelser finder anvendelse på samhandel mellem VikingLivestock A/S og Sælger, med mindre andet skriftligt er aftalt mellem parterne. Indkøbsbetingelserne fastlægger vilkårene for omsætning og transport af levekvæg indkøbt af VikingLivestock A/S hos Sælger hos Sælger

1.2.
VikingLivestock A/S, CVR nr. 38190431, Agro Food Park 12, 8200 Aarhus N. benævnes herefter "VL"

1.3.
Ved ”Sælger” forstås i det følgende enhver fysisk eller juridisk person, som leverer/sælger levekvæg til VL og dennes kunder. I det følgende benævnes Sælger og VL samlet ”parterne”

1.4.
Ved ”Kunden” forstås i det følgende enhver fysisk eller juridisk person, til hvem VL sælger de af Sælger leverede levekvæg

1.5.
Sælger bekræfter ved sin underskrift på indkøbsaftalen at være indforstået med og acceptere indkøbsbetingelserne. Hvis der er uoverensstemmelser mellem disse indkøbsbetingelser og Sælgers generelle leveringsvilkår eller forretningsbetingelser, har disse indkøbsbetingelser ubetinget forrang

1.6.
Aftalegrundlaget udgøres herefter af indkøbsaftalen, nærværende indkøbsbetingelser samt eventuelle skriftlige tillægsaftaler mellem parterne, herunder ordrebekræftelse og følgebrev til slutseddel. Hvor intet andet er aftalt, hviler aftalen på dansk rets almindelige regler

 

2. Ordrebekræftelse/ikrafttrædelse

2.1.
Indkøbsaftalen samt disse indkøbsbetingelser er bindende for Sælger fra tidspunktet for Sælgers underskrivelse af indkøbsaftalen og for mundtlige indkøbsaftaler for tidspunktet for aftalens indgåelse

2.2.
Disse indkøbsbetingelser og ordrebekræftelsen er ligeledes bindende for Sælger, såfremt Sælger ikke senest 7 dage efter, at ordrebekræftelsen er modtaget af Sælger, har reklameret over indholdet overfor VL, i hvilket tilfælde VL uden erstatningsansvar overfor Sælger er berettiget til at annullere ordrebekræftelsen

 

3. Ændring og annullering mv.

3.1.
Fra endelig underskrivelse af indkøbsaftalen kan VL i en periode på op til 30 kalenderdage fra datoen, hvor VL modtager den underskrevne indkøbsaftale retur fra Sælger, annullere indkøbsaftalen, hvis VL ikke har en skriftlig aftale med en kunde

3.2.
Herudover kræver enhver ændring af indkøbskontakten parternes skriftlige accept

3.3.
VL kan dog med øjeblikkelig virkning opsige en indkøbsaftale, såfremt der meddeles betinget status for mistanke om uønsket smitte i Sælgers besætning. Hvis VL opnår Kundens skriftlige accept kan VL vælge at fortsætte eller udsætte leverancen

3.4. Sælger kan ikke i anledning af VL’s annullering eller opsigelse, i henhold til pkt. 3, af en indgået indkøbsaftale, fremsætte krav om erstatning eller anden kompensation mod VL

 

4. Kvalitetskrav

4.1.
Sælger indestår for, at de leverede levekvæg opfylder kravene i nærværende indkøbsbetingelser og den i branchen forventelige standard for det pågældende levekvæg

4.2.
Drægtige levekvæg skal være undersøgt drægtige af autoriseret inseminør eller dyrlæge. Dægtighedsundersøgelsens resultat skal være registreret i dyreregistrering/DMS. VL drægtighedsundersøger drægtige kvier senest 5 dage efter levering i eksportkarantænestald. Ved denne undersøgelse skal kvien være drægtig

4.3
Alle udgifter til dyrlæge, analyser m.v., der foretages hos Sælger, betales af denne og er VL uvedkommende medmindre andet fremgår af indkøbsaftalen, jf. pkt. 7.9.

4.4.
Såfremt Sælger ikke leverer godkendte levekvæg eller levekvæg, der ikke efterlever ovenstående, jf. pkt. 4.2, afregnes disse til kr. 0,00. Herudover er VL berettiget til at kræve erstatning hos Sælger for det beløb, som Kunden måtte rette mod VL som følge heraf. Desuden er Sælger forpligtet til at afholde eventuelle yderligere omkostninger som følge af afvigelserne samt erstatte VL’s eventuelle tab i forhold til den aftalte leverance

 

5. Mærkning

5.1. Alle levekvæg skal før levering være mærket i henhold til den til enhver tid gældende bekendtgørelse om mærkning, registrering og flytning af kvæg

5.2. I det omfang Sælger leverer levedyr med mangler efter pkt. 5.1, afregnes de med kr. 0,00. Herudover er VL berettiget til at kræve erstatning for det beløb, som Kunden måtte rette mod VL som følge heraf, jf. også pkt. 16 og 17. Desuden er Sælger forpligtet til at afholde eventuelle yderligere omkostninger som følge af afvigelserne samt erstatte VL’s eventuelle tab i forhold til den aftalte leverance

5.3.
VL køber levekvæg med angivelse af specifikt ID-nummer på enkeltdyrsniveau af Sælger, jf. følgeseddelen. Har VL købt levekvæg med angivelse af ID-nummer, er det Sælgers ansvar at udlevere de valgte levekvæg, jf. følgeseddelen. Såfremt Sælger leverer andre levekvæg end de med specifikt ID-nummer udvalgte, afregnes disse til kr. 0,00. Herudover er VL berettiget til at kræve erstatning for det beløb, som Kunden måtte rette mod VL som
følge heraf, jf. også pkt. 16 og 17. Desuden er Sælger forpligtet til at afholde eventuelle yderligere omkostninger som følge af afvigelserne samt erstatte VL’s eventuelle tab i forhold til den aftalte leverance

 

6. Sundhedsoplysninger

6.1.
Sælger er forpligtet til straks at orientere VL om ændringer eller mistanke om enhver ændring af sundhedsstatus i Sælgers besætning. Herunder Salmonellaniveau, B-streptokokker, Mycoplasma og Paratuberkulose

6.2.
Såfremt Sælgers besætning ændrer sundhedsstatus, er under mistanke for ændret sundhedsstatus, indtræder i betinget status eller der konstateres uønsket smitte, er VL berettiget til at opsige indkøbsaftalen med øjeblikkelig virkning og uden erstatningsansvar, jf. pkt. 3.3. VL vil dog så vidt muligt forsøge at finde alternative afsætningsmuligheder for levekvægene

 

7. Transport

7.1.
Sælger indestår for, at de leverede levekvæg opfylder den til enhver tid gældende lovgivning for egnethed og transport af levekvægene. Såfremt en myndighedskontrol konstaterer, at der har været levekvæg på transportvognen, som ikke var egnet til transport ved udlevering, påhviler ansvaret og omkostningerne herfor Sælger. Dette gør sig gældende, selvom chaufføren burde have afvist levekvægene ved udlevering

7.2.
Sælger er forpligtet til at sørge for, at pålæsning kan finde sted i det tidsrum som VL angiver i aftalegrundlaget og/eller er aftalt mellem Sælger og VL. Dette gælder ligeledes for lørdag og søndag samt helligdage, medmindre andet skriftligt er aftalt mellem parterne

7.3.
Af ordrebekræftelsen fremgår forventet afhentningsperiode. Når transporten er planlagt, modtager Sælger en sms med afhentningsdag. Senest dagen før afhentning kontakter transportøren Sælger med afhentningstidspunkt. De indkøbte levekvæg skal være klar til pålæsning og afhentning på den aftalte leveringsdag og på det aftalte tidspunkt, og Sælger er forpligtet til at stille en egnet person til rådighed ved pålæsning

7.4.
Sælger skal sørge for, at tilkørsels- og afhentningsforhold er i orden, således at tilkørsel og læsning kan ske uden hindringer. Som følge heraf er Sælger forpligtet til at sikre tilkørsels- og afhentningsforhold med stabil og fast bund uafhængig af vejrforholdene, sikre transportvognen manøvrefrihed i forhold til bygninger, træer eller lignende samt sikre, at chaufføren i forbindelse med pålæsning kan færdes rundt om transportvognen

7.5.
VL er underlagt de til enhver tid gældende offentlige regler for transport af levende dyr, herunder regler om pladskrav og totalvægt, og disse kan ikke fraviges

7.6.
Foreligger der ved afhentningen tegn på forekomst af uønskede kvægsygdomme i Sælgers besætning, kan VL på baggrund en vurdering foretaget af vognmanden, VL’s medarbejder, eller en VL-udpeget ekspert ansvarsfrit undlade at aftage de købte levekvæg og ansvarsfrit træde tilbage fra købet

7.7.
Såfremt offentlig dyrlæge, embedsdyrlæge m.v. eller VL selv – i henhold til aftalegrundlagets kvalitetsnormer - afviser de købte og afhentede levekvæg; i) ved modtagelse eller under ophold i den eksportisolationsstald, som VL indsætter dem i, ii) ved omlæsning til eksportlastbil på omlæsseplads eller iii) ved pålæsning i fly i lufthavn, kan VL ansvarsfrit træde tilbage fra købet og enten returnere de afhentede levekvæg til Sælger for Sælgers regning eller alternativt afhænde levekvægene bedst muligt på hjemmemarkedet, herunder som slagteværdi til slagteri i Danmark, eller kassationsværdi hvis dyrene er medicinerede, og afregne salgsprisen til Sælger fratrukket VL’s omkostninger

7.8.
Ved eventuelle tvister om et levekvægs egnethed til transport m.v., er chaufføren af VL bemyndiget til selv at afgøre, om han vil afvise levekvæget

7.9.
I tilfælde hvor aftalegrundlaget foreskriver, at VL skal afholde laboratorieudgifter og/eller udgifter til blodprøveudtagning i karantæneperioden i overensstemmelse med kravene i importlandets veterinærcertifikat gør følgende sig gældende: VL forbeholder sig ret til at anvende anden dyrlæge end Sælgers egen besætningsdyrlæge

 

8. Nødvendige dokumenter

8.1.
Ved eksport skal Sælger senest på leveringstidspunktet aflevere de korrekt udfyldte dokumenter, som er beskrevet på ordrebekræftelsen. Vedr. registrering vedr. drægtighed, se pkt. 4.2. Dokumenterne skal afleveres til chaufføren ved afsendelsere

8.2.
Såfremt Sælger ikke overholder kravene i pkt. 7 og 8 er VL berettiget til at opkræve Sælger ekstrabetaling, herunder for direkte omkostninger forbundet med den manglende overholdelse af aftalegrundlaget samt for ekstraordinært tidsforbrug ved på- eller aflæsning eller manglende indtjening i forhold til hvis Sælger havde overholdt aftalen. Minimumsbeløbet herfor udgør 2.500 kr. per afsendelse

 

9. Levering og overgang af risiko

9.1.
VL sørger for afhentning af de indkøbte levekvæg hos Sælger. Levering og risikoens overgang sker Ex Works (Incoterms 2020) dog først, når levekvægene er læsset, og transportkassen er lukket på lastbilen. VL bærer således ansvaret for levekvægene når dørene til transportkassen på lastbilen er lukket, jf. dog pkt. 9.2 og 9.3.

9.2.
Efter pålæsning af levekvægene, bærer Sælger fortsat ansvaret og risikoen, indtil levekvægene aflæsses på bestemmelsesstedet anvist af Kunden i følgende tilfælde:
9.2.1.
Sælger bærer ansvaret for hændeligt dødsfald, værdiforringelse eller anden undergang, hvis det kan konstateres, at det skyldes omstændigheder, som var til stede inden pålæsning, herunder mangler i form af uønsket og endnu ikke konstateret sygdom og andre skjulte mangler mv.
9.2.2.
Såfremt der efter pålæsning konstateres ændring i sundhedsstatus i Sælgers besætning, herunder betinget status, bærer Sælger fortsat ansvaret og risikoen for levekvægene til aflæsning på bestemmelsesstedet anvist af Kunden
9.2.3.
Sælger bærer ansvaret og risikoen for kontrol og eventuel aflivning af pålæssede levekvæg foretaget af offentlige myndigheder, veterinærmyndigheder o.lign., hvis forholdet skyldes Sælger. Samtlige omkostninger, herunder bøde, klip i retten til at transportere dyr samt eventuelle sagsomkostninger afholdes af Sælger under hensyntagen til sagens omstændigheder i øvrigt
9.2.4.
Risikoen for hændelige dødsfald eller anden undergang overgår til VL, når levekvægene er læsset, og transportkassen er lukket

9.3.
Sælger bærer efter levering endvidere fortsat ansvaret og risikoen for, at levekvægene er egnet til transport i henhold til den enhver tid gældende lovgivning, jf. pkt. 7.1.

9.4.
Sker afhentning efter den aftalte leveringsdag, bærer Sælger fortsat risikoen for de solgte levekvæg, indtil afhentning er sket, og VL vil ikke kunne gøres ansvarlig for Sælgers meromkostninger til foder og pasning eller andre afledte eller indirekte omkostninger. Sælger er ligeledes ikke berettiget til at hæve handlen, medmindre afhentning ikke er sket senest 30 kalenderdage efter den aftalte leveringsdag

10. Pris og betaling

10.1.
Den aftalte pris fremgår af indkøbsaftalen/aftalegrundlaget i danske kroner (DKK) eksklusiv moms. Den aftalte pris omfatter:
10.1.1.
Alle udgifter til foder og pasning indtil levering
10.1.2.
Alle udgifter til dyrlæge, analyser, vacciner og medicin m.v., der foretages hos Sælger skal betales af Sælger medmindre andet fremgår af indkøbsaftalen

10.2.
Udgifter til transport efter levering og efterfølgende karantæneophold betales særskilt af VL og er Sælger uvedkommende

10.3.
Betalingsbetingelserne er tidligst 3 dage og senest 14 uger efter levering. Betaling sker ved bankoverførsel til en af Sælger anvist bankkonto. Hvis betaling sker efter forfaldsdag, er Sælger alene berettiget til at beregne renter af det forfaldne beløb i henhold til Rentelovens bestemmelser

10.4.
Levekvæg, der afvises af embedsdyrlægen eller anden offentlig dyrlæge eller andre offentlige myndigheder, afregnes ikke

10.5. Sælger er forpligtet til at kontrollere og skriftligt reklamere senest 8 dage fra afregningsdatoen, såfremt Sælger ikke mener at afregningen er overensstemmende med det aftalte

10.6.
Såfremt VL reklamerer over de leverede levekvæg, regnes betalingsfristen først fra opnåelse af dom eller indgåelse af forlig

10.7.
VL kan til enhver tid udligne tilgodehavender hos Sælger ved modregning af krav, som Sælger måtte have mod VL

 

11. Ejendomsforbehold

11.1.
Sælger garanterer, at de leverede levekvæg er frie og ubehæftede, herunder frie for ejendomsforbehold og lignende tredjemandsrettigheder

 

12. Forsinkelse

12.1.
Hvis Kunden forsinker processen, f.eks. på grund af manglende importtilladelse eller problemer med at færdiggøre byggeri til tiden, meddeler VL dette til sælger, straks VL bliver bekendt med forsinkelsen. Sælger er forpligtet til at acceptere forsinkelse op til 6 uger, i hvilken periode Sælger ikke er berettiget til at hæve aftalen med VL. Hvis forsinkelsen strækker sig længere end 6 uger, er både Sælger og VL berettiget til at hæve aftalen, men
Sælger kan ikke gøre et erstatningskrav gældende mod VL

 

13. Misligholdelse

13.1.
Udover hvad der følger af dansk rets almindelige regler, anses Sælgers tilsidesættelse af disse indkøbsbetingelser som væsentlig misligholdelse

 

14. Reklamationer

14.1.
Såfremt mangelfuld opfyldelse af indkøbsaftalen skyldes VL’s forhold, skal Sælger straks fremsende en skriftlig reklamation så snart manglen burde være opdaget. Reklamerer Sælger ikke inden fristen, fortabes retten til erstatning

14.2.
VL har ingen undersøgelsespligt, men mangler, der konstateres, skal dog meddeles Sælger uden ugrundet ophold

14.3.
Så vidt mulig skal VL senest 24 timer efter modtagelsen af en reklamation fra Kunden videregive reklamationen til Sælger. VL anses i alle tilfælde for at have foretaget rettidig reklamation overfor Sælger ved senest 3 dage efter modtagelsen af en reklamation fra Kunden at videregive reklamationen til Sælger

 

15. Sælgers særlige ansvar

15.1.
Sælger er erstatningsansvarlig for forsinkelser og mangler efter dansk rets almindelige regler med de ændringer og tilføjelser, der følger af disse indkøbsbetingelser

15.2.
Retter Kunden et erstatningskrav eller krav om prisreduktion mod VL, kan VL gøre et regreskrav gældende hos Sælger, såfremt kravet kan begrundes i forhold hos Sælger. VL kan overdrage sit eventuelle krav mod Sælger til Kunden

15.3.
Sælger indestår for, at alle levekvæg leveret til VL opfylder betingelserne i den til enhver tid gældende bekendtgørelse om dyrlægers anvendelse, udlevering og ordinering af lægemidler til dyr. VL eller Kunden lider tab på baggrund af Sælgers overtrædelse af bekendtgørelsen er Sælger ansvarlig herfor

15.4.
VL køber levekvæg hos Sælger og sælger disse direkte videre til Kunden. Sælger er forpligtet til at holde VL skadeløs og erstatte VL alle direkte og indirekte tab, omkostninger, udgifter eller andre tab som følge af Sælgers tilsidesættelse af forpligtelserne i henhold til parternes aftale og disse indkøbsbetingelser. Tilsvarende er gældende, hvis Kunden eller tredjeside mand fremsætter krav mod VL som følge af produktansvar eller ansvar som følge af skade på grund af sundhedsstatus ved levering. Fremsætter Kunden eller tredjemand erstatningskrav for produktansvar eller ansvar som følge af, at levekvæg er inficeret med sygdom, og denne sygdom har spredt sig til Kundens øvrige besætning, og årsagen hertil kan henføres til levekvæg leveret af Sælger, har VL fuld regres over for Sælger

15.5.
Sælger skal holde VL skadesløs for erstatningskrav o. lign. fra Kunden/tredjemand, der kan henføres til de af Sælger leverede levekvæg. Hvis Kunden/tredjemand fremsætter krav mod VL, skal denne underrette Sælger herom

 

16. Erstatning og bod

16.1.
Generelle fejl ved leverede dyr betales altid af Sælger, med mindre fejlen skyldes forhold, som VL er selvstændigt ansvarlig for. Erstatningsbeløbet fastsættes bl.a. af de specifikke opgørelsesmetoder, jf. nedenfor


16.2.
Dødsfald: Såfremt der sker dødsfald inden for 24 timer efter modtagelse hos Kunden, er Sælger forpligtet til at erstatte Kundens købspris for dyret mod fremvisning af gyldig dødsattest underskrevet af autoriseret dyrlæge. Ved dødsfald under transport erstatter Sælger ligeledes den fulde købspris, som Kunden har betalt hos VL

16.3.
Funktionsdygtige mælkekirtler: I tilfælde af én ikke funktionsdygtig mælkekirtel skal Sælger erstatte 40 % af Kundens købspris. I tilfælde af to eller flere ikke funktionsdygtige mælkekirtler, skal Sælger erstatte dyret med Kundens købspris minus slagteværdi på leveringsdagen, hvis Kunden ønsker dyret slagtet. Førnævnte i dette punkt er det ikke gældende dersom det er af Kunden godkendt, at individuelle levekvæg har mindre end fire ikke funktionsdygtige mælkekirtler

16.4. Tyrkvier:
Sælger erstatter tyrkvier med Kundens købspris ved fremvisning af dokumentation fra Kundens slagteri eller anden form for dokumentation.

16.5. Mærkning: Alt levekvæg omsat gennem VL skal som minimum have et elektronisk øremærke isat. I tilfælde hvor identifikation er usikker, men mulig at sandsynliggøre, f.eks. pga. manglende eller ulæselige/beskidte øremærker eller uoverensstemmelse i mærkningen af dyr, yder Sælger erstatning med 300 kr. per dyr. Såfremt det ikke er muligt at foretage identifikation pga. manglende øremærkning eller uoverensstemmelse i mærkningen, skal Sælger yde en erstatning svarende til Kundens købspris samt alle øvrige forbundne omkostninger og dokumenterede tab, inklusive Kundens tab

16.6. Dokumenter mv.:
Såfremt samtlige dokumenter som Sælger er forpligtet til at fremskaffe, jf. pkt. 8 ikke foreligger rettidig er Sælger forpligtet til at betales en bod på kr. 2.500 per hverdag indtil dokumentet er udleveret til VL eller dennes repræsentanter

16.7.
Herudover kan VL kræve erstatning hos Sælger i henhold til dansk rets almindelige regler

 

17. Ansvarsregulering og force majeure

17.1.
VL kan alene pålægges erstatningsansvar overfor Sælger i samme omfang som VL kan holde Kunden erstatningsansvarlig. Sælger er således alene berettiget til at rette et erstatningskrav mod VL, hvis VL tilsvarende kan gøre et regreskrav gældende hos Kunden

17.2.
VL kan overdrage sit eventuelle krav mod Kunden til Sælger, såfremt kravet kan begrundes i forhold hos Kunden

17.3.
VL forbeholder sig ret til at undlade betaling af erstatning til Sælger indtil der foreligger en afgørelse fra domstolene

17.4.
VL er uden ethvert ansvar, hvor Sælger og Kunden uden VL’s viden har indgået eller påbegyndt afklaring af reklamation

17.5.
VL kan maksimalt gøres erstatningsansvarlig for kr. 250.000, og i intet tilfælde er VL ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andre indirekte økonomiske tab hos Sælger

17.6. VL kan ikke gøres ansvarlig for fejl og forsømmelser begået af den af VL anvendte vognmand eller for mulig smitte/infektion eller indføring af uønskede kvægsygdomme i Sælgers besætning som følge af fejl og forsømmelser begået af den anvendte vognmand

17.7. VL kan ikke gøres ansvarlig, såfremt sygdomme begrænser omsætningen af levekvægene, og Sælger er ikke på denne baggrund berettiget til erstatning

17.8. Både VL og Sælger er fritaget for at opfylde aftalens vilkår, uden at den anden part er berettiget til at kræve erstatning eller anden kompensation, hvis opfyldelsen hindres eller i urimelig grad vanskeliggøres som følge af forhold, der ligger uden for den pågældende
parts kontrol, herunder men ikke begrænset til:

  • Strejke eller lockout
  • Sygdomsinfektion i Sælgers eller Købers besætning
  • Udbrud af mund- og klovesyge og andre alvorlige husdyr- og kvægsygdomme
  • Import- og eksportrestriktioner i Danmark, transit- og modtagerlande
  • Manglende eller ugyldig importtilladelse hos VL’s kunder
  • Kundens misligholdelse af aftalen på grund af f.eks. aftalebrud, konkurs, betalingsstandsning, manglende betaling og andet, forsinkelser for fly og lastbiler, krig, naturkatastrofer mv.
  • Myndigheders indgriben, herunder grænselukning mv.

17.9.
Godkendes levekvægene ikke til transport af den veterinære myndighed (grænsedyrlægen/ kredsdyrlægen m.v.), eller forhindres eksporten af hvilken som helst anden grund, der ikke kan tilregnes VL, afregnes de alene med den pris, VL kan opnå ved salg til tredjemand, herunder som slagteværdi ved salg til slagteri i Danmark eller kassationsværdi hvis dyrene er medicinerede (fratrukket VL’s omkostninger herved), medmindre Sælger senest 3 dage efter, at eksporten er blevet forhindret, skriftligt meddeler VL, at Sælger ønsker at overtage dyrene uden
videre forpligtelser for VL.

 

18. Overdragelse af rettigheder

18.1.
Direkte og indirekte overdragelse af Sælger rettigheder og forpligtelser i henhold til indkøbsaftalen og disse indkøbsbetingelser til tredjemand, herunder salg af ejendom, besætning eller lign. kan alene ske efter forudgående skriftlig accept fra VL

 

19. Kundeklausul

19.1.
I 12 måneder efter VL’s levering af levekvæg omfattet af indkøbsaftalen til Kunden, må sælger hverken direkte eller indirekte rette kontakt til Kunden eller på anden måde markedsføre sig over for denne med henblik på at indgå aftale om salg af levekvæg. Hvis Kunden i nævnte periode retter henvendelse direkte til Sælger, er Sælger forpligtet til at henvise Kunden til VL

19.2.
Enhver overtrædelse af pkt. 19.1. udløser en bod for sælger på kr. 50.000 pr. overtrædelse

 

20. Værneting

20.1.
Enhver tvist mellem parterne vedrørende VL’s køb af levekvæg hos Sælger skal afgøres efter dansk ret og ved Byretten i Aarhus. Såfremt VL i anledning af levekvæg leveret af Sælger blive sagsøgt af tredjemand, kan VL uanset ovenstående værnetingsbestemmelse inddrage Sælger i sådan et søgsmål.