GDPR

Opdateret maj 2019
Vikingdanmark

Privatlivspolitik for VikingDanmark

VikingDanmark er en medlemsejet virksomhed, der betjener og rådgiver danske kvægbrug.

Denne privatlivspolitik forklarer, hvordan VikingDanmark (”vi” eller ”os”) behandler personoplysninger.

 

1. Dataansvarlig

VikingDanmark FMBA
CVR. 54 33 49 15
Koldkærgaard, Agro Food Park 12
8200 Aarhus N

 

2. Kontakt

Hvis du har spørgsmål vedrørende vores behandling af persondata, er du meget velkommen til at kontakte os på telefon +45 8728 2000 eller via e-mail til [email protected]

 

3. Levering af vores ydelser

Vi indsamler og behandler personoplysninger i forbindelse med levering af forskellige ydelser til medlemmer og kunder.

a) Inseminering og rådgivning

Vi leverer en lang række forskellige ydelser og produkter til danske kvægbrug, herunder insemineringer, drægtighedsundersøgelser, forundersøgelser og andre behandlinger og undersøgelser af køer og kvier.
Vi leverer også strategisk rådgivning om avl og reproduktion i den enkelte besætning i samarbejde med besætningsejer, medarbejdere, inseminør og rådgiver.

Når vi leverer en ydelse, vil det ske med udgangspunkt i en sag, som vi opretter i et af vore systemer. På sagen kan der være tilknyttet en eller flere personer, som på forskellig vis er en del af sagen. Hvis du er en af disse personer, hvad enten du repræsenterer den part, som har bestilt ydelsen eller er tilknyttet en eventuel samarbejdspart, vil vi behandle en række almindelige personoplysninger om dig. De oplysninger, som vi behandler stammer fra dig selv eller fra den part, som du repræsenterer. Personoplysningerne bruger vi til at kommunikere med dig og til at levere ydelsen.

I forbindelse med levering af en ydelse indsamler vi oplysninger om besætninger og dyr fra CHR-registret og fra Kvægdatabasen. I visse tilfælde opdaterer vi Kvægdatabasen med oplysninger om den behandling, som vi foretager. Når vi opdaterer Kvægdatabasen videregiver vi samtidig per-sonoplysninger til Landbrug & Fødevarer F.m.b.A (SEGES) til analyse-, forsknings- og statistiske formål.
Vi videregiver almindelige personoplysninger til kvægavlsforeninger, rådgivere og leverandører, som vi samarbejder med, f.eks. i forbindelse med bestilling og levering af tyresæd.

På baggrund af videregivne insemineringsdata vil du som besætningsejer kunne blive kontaktet af en rådgiver med henblik på avlsvurdering af dyr. Insemineringsdata videregives desuden til avls-foreninger til anvendelse i hitlister (for enkeltdyr/besætning/race) og til tyrekalv- og tyremorudvæl-gelse.

Når vi leverer en ydelse behandler vi dine personoplysninger på grundlag af art. 6.1.b i persondataforordningen.

Videregivelse af personoplysninger til SEGES sker på grundlag af art. 89.1 i persondataforordningen.

Øvrig videregivelse af personoplysninger sker på grundlag af art. 6.1.f i persondataforordningen, hvor den legitime interesse er i forlængelse af vores målsætning som forening om ”at medvirke til fremme af kvægavl og registreringsarbejde i Danmark”.

b) Netbutik og indkøbsaftaler

Vi forhandler en række kvalitetsprodukter til kvægbruget. Produkterne kan bestilles via vores net-butik med levering direkte til stalddøren. Vi administrerer også fælles indkøbsaftaler med bestemte leverandører.

Når du afgiver en bestilling, opretter vi en ordre i et af vore ordrestyringssystemer og vil i den forbindelse behandle en række almindelige personoplysninger om dig. Personoplysningerne bruger vi til at kommunikere med dig, til at levere det købte produkt eller tjeneste og til eventuel rådgivning omkring brug af produktet eller tjenesten. De oplysninger, som vi behandler stammer fra dig selv.

I forbindelse med behandlingen af en bestilling videregiver vi personoplysninger til leverandører, fragtmænd og betalingskortudbydere.

Vi indsamler almindelige personoplysninger fra virksomheder (f.eks. apoteker og forsikringsselskaber) som vi har indgået indkøbsaftaler med. Oplysningerne anvendes blandt andet til fakturering og udbetaling af optjente rabatter. Vi videregiver samtidig aktuel medlems-status på medlemmer, der ønsker at benytte en indkøbsaftale.

Vi behandler dine personoplysninger på grundlag af art. 6.1.b i persondataforordningen.

c) Medlemsadministration

Vi behandler almindelige personoplysninger i forbindelse med administration af foreningen, herunder ajourføring af medlemslister, afholdelse af møder og valg til bestyrelse og udvalg, opkrævning af medlemskontingent mv. 

Vi behandler også almindelige personoplysninger i forbindelse med afholdelse af faglige arrangementer, kurser og øvrige møder samt i forbindelse med løbende sagsbehandling og henvendelser til foreningen.

I forbindelse med udsendelse af nyhedsbreve og anden målrettet kommunikation behandler vi i visse tilfælde din købshistorik hos os, dine interesser og eventuelt oplysninger om kvægbesætninger og dyr. Anden målrettet kommunikation kan for eksempel være information om henvendelse
fra VikingLivestock A/S vedrørende aktuelle opkøb af levende kvæg.

I forbindelse med administration af løn, honorar eller andre betalinger, behandler vi CPR-nummer.

De oplysninger, vi behandler, stammer fra dig selv eller fra den organisation eller virksomhed, som du er medlem i eller som du repræsenterer.

Vi deler almindelige personoplysninger med danske og internationale kvægavlsforeninger (f. eks. VikingGenetics) for at sikre den bedst mulige service i dine relationer til os. Derudover deler vi personoplysninger med offentlige myndigheder (f.eks. SKAT), hvis vi har en retlig forpligtelse til det.

Vi behandler dine personoplysninger på grundlag af art. 6.1.b i persondataforordningen.

Behandlingen kan også finde sted på grundlag af art. 6.1, hvor den legitime interesse er at kommunikere omkring medlemsaktiviteter og – tilbud, herunder at administrere faglige medlemsaktiviteter og udsende evalueringsskemaer mv.
Vores retlige grundlag for at behandle dit CPR-nummer er art. 6.1.c i persondataforordningen, da vi skal foretage lovpligtige indberetninger til Skat.

d) Sekretariatsbetjening af fonde og foreninger

Vi stiller i visse tilfælde sekretariatsbistand til rådighed for fonde og foreninger (f.eks. Landsskuet og lokale avlsforeninger).

I disse situationer er vi alene databehandler på vegne af den pågældende forening og vi agerer alene efter instruks fra foreningen, som er dataansvarlig. I disse tilfælde finder denne privatlivspolitik ikke anvendelse ved behandlingen.

Behandlingen finder sted på grundlag af art. 6.1.f (interesseafvejningsreglen), hvor den legitime interesse er vores ydelse af aftalt sekretariatsbistand til en fond eller forening. 

 

4. Kategorier af personoplysninger

Afhængigt af formålet som beskrevet ovenfor indsamler og behandler vi følgende kategorier af oplysninger om dig:

 1. Almindelige personoplysninger: Navn og kontaktoplysninger. Vi indsamler dit for- og efternavn, din e-mailadresse, din postadresse, dit telefonnummer og andre lignende kontaktdata
 2. Almindelige personoplysninger: Identitetsoplysninger. Vi indsamler CPR nummer, CVR nummer, CHR nummer samt kundenumre og lignende oplysninger, der bruges til identificering
 3. Almindelige personoplysninger: Medlemsoplysninger. Vi registrerer ind- og udmeldelsesdato, oplysninger om medlemmers varetagelse af tillids- eller hvervsposter, deltagelse i faglige arrangementer
 4. Almindelige personoplysninger: Legitimationsoplysninger. Vi indsamler i visse tilfælde pas, kørekort eller lignende oplysninger, der kan bruges som legitimation
 5. Almindelige personoplysninger: Betalingsdata. Hvis du foretager et køb, indsamler vi data, som vi skal bruge til at behandle din betaling, såsom nummeret på dit betalingsmiddel (f.eks. et kreditkortnummer) og sikkerhedskoden, der er knyttet til din betalingsmetode
 6. Almindelige personoplysninger: Besætnings- og dyredata. Vi indsamler oplysninger om din kvægbedrift, herunder oplysninger relateret til avls- og handlingsplaner, oplysninger om insemineringer og behandlinger
 7. Almindelige personoplysninger: Indhold. Vi indsamler også indholdet i beskeder, som du sender til os, såsom feedback og produktanmeldelser og spørgsmål eller oplysninger, som du giver til vores kundeservice. Hvis du besøger vores lokaliteter, optages du muligvis af vores overvågningskameraer
 8. Almindelige personoplysninger: Interesser og favoritter. Vi indsamler data om dine interesser og favoritter. Udover de data, som du giver os, kan dine interesser og favoritter også udledes af eller komme fra andre data, som vi indsamler
 9. Almindelige personoplysninger: Kontakter og relationer. Vi indsamler data om dine kontakter og relationer til andre leverandører og rådgivere. Udover de data, som du giver os, kan dine relationer også udledes af eller komme fra andre data, som vi indsamler.

 

5. Kilder

Vi indsamler personoplysninger fra følgende kilder:

 1. Direkte fra dig
 2. Offentligelige erhvervsregistre, såsom f.eks. CHR og CVR
 3. Kvægavlsforeninger
 4. Leverandører, f.eks. avlsrådgivere eller dyrlæger, som har en rådgivningsmæssig relation til din virksomhed
 5. Andre samarbejdspartnere, f.eks. virksomheder, som vi har indgået indkøbsaftaler med eller på anden vis samarbejder med i forbindelse med levering af vores ydelser
 6. Øvrige offentligt tilgængelige kilder

 

6. Videregivelse af dine personoplysninger

Vi videregiver dine personoplysninger til følgende kategorier af modtagere: 

 1. Kvægavlsforeninger
 2. Leverandører, f.eks. avlsrådgivere eller dyrlæger, som har en rådgivningsmæssig relation til din virksomhed
 3. Andre samarbejdspartnere, f.eks. virksomheder, som vi har indgået indkøbsaftaler med eller på anden vis samarbejder med i forbindelse med levering af vores ydelser
 4. Offentlige myndigheder, herunder SKAT

Insemineringsdata og avlsplaner mv. videregives desuden til SEGES med henblik på anvendelse til analyse-, forsknings- og statistikformål.

Personoplysninger overføres ikke til tredjelande udenfor EU/EØS.

I visse tilfælde overlader vi dine personoplysninger til databehandlere, herunder udbydere af software og it-drift. Alle databehandlere er underlagt en skriftlig instruks med krav om, at databehandleren behandler dine oplysninger fortroligt og træffer passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, forringes eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondataforordningen.

 

7. Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger i overensstemmelse med følgende kriterier:

 1. Oplysningerne er nødvendige til de formål, hvortil de er blevet indsamlet
 2. For at overholde en retlig forpligtelse
 3. Til videnskabelige eller historiske forskningsformål eller statistiske formål
 4. For at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares


Vi sletter dine oplysninger, når vi ikke længere har behov for at behandle dem til at opfylde et eller flere af de formål, som fremgår ovenfor. Det betyder, at vi opbevarer oplysningerne i den periode, hvor vi kan blive mødt med et krav, er forpligtiget efter lovgivningen (f.eks. bogføringsloven) eller har et andet sagligt formål med opbevaringen.

Oplysninger af rent landbrugsfaglig karakter, herunder oplysninger indsamlet via forsøg, kontroller eller gennem løbende brug af vore it-tjenester (som f.eks. software, der er udviklet ovenpå Dansk Markdatabase, Kvægdatabasen og Økonomidatabasen) opbevares så længe oplysningerne vurderes at være relevante for analyse-, forsknings- og statistikformål i landbrugserhvervets interesse.

 

8. Dine rettigheder

Du har følgende rettigheder:

 • Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger
 • Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset
 • Særligt har du en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring
 • Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke
 • Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet)
 • Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet


Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde - dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.

 

9. Ændringer af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at ændre denne privatlivspolitik grundet ændringer i lovgivningen, nye tekniske løsninger, nye eller forbedrende funktioner for at forbedre hjemmesiden, eller såfremt der sker ændringer af de behandlinger vi foretager.