Vedtægter

Vedtægter for VikingDanmark

 

§ 1. Navn og hjemsted

1.
Foreningens navn er VikingDanmark FMBA cvr nr. 54334915, efter yderligere kaldet foreningen.

2.
Foreningens hjemsted er Agro Food Park 12, 8200 Aarhus N.


§ 2. Vision og målsætninger

1.
Foreningens vision er:

 • At skabe bedre indtjening og trivsel til danske kvægbrugere ved at levere verdens bedste avlsmateriale til lavest mulig pris. Et højt serviceniveau skal være et særkende

2.
For at realisere visionen har foreningen følgende målsætninger:

 • På yde optimal service til danske kvægbrugere med hensyn til kvægets reproduktion
 • At tilbyde en højt kvalificeret rådgivning indenfor kvægavl
 • At styrke kvægavlsarbejdets effekt for den enkelte kvægbruger
 • At medvirke til fremme af kvægavl og registreringsarbejde i Danmark
 • På tilbyde øvrig service til gavn for kvægbruget


§ 3. Medlemmer og kontingent

1.
Som medlemmer af foreningen kan optages enhver med interesse for kvægavl bosiddende i Danmark.

2.
Indmeldelse sker ved henvendelse til foreningen. Medlemskab opnås automatisk ved køb af foreningens ydelser eller produkter.

3.
Bestyrelsen kan fastsætte og opkræve et årligt medlemskontingent.

4.
Udmeldelse kan ske ved henvendelse til foreningen.

5.
Ved udmeldelse eller udelukkelse har et medlem intet krav på andel i foreningens formue.


§ 4. Medlemmernes rettigheder

1.
Medlemmerne har ret til inseminering, drægtighedsundersøgelser, forundersøgelser og eventuelt andre behandlinger og undersøgelser af deres køer og kvier, efter de til enhver tid gældende bestemmelser, herunder offentlige forskrifter samt bestemmelser fastsat af bestyrelsen.

2.
Særforanstaltninger, der har til formål at hindre spredning af smitsomme sygdomme, eller at varetage medlemmernes interesser i øvrigt, og som eventuelt påfører et eller flere medlemmers tab og ulemper, kan ikke medføre erstatningspligt for foreningen.

3.
Hvis et medlem ønsker at anvende tyresæd, som ikke findes i foreningen, kan foreningens inseminører foretage insemineringen på betingelser fastsat af bestyrelsen.

4.
Medlemmerne modtager medlemsinformation og har ret til at deltage i de arrangementer foreningen afholder.


§ 5. Medlemmernes forpligtelser

1.
Bestyrelsen træffer bestemmelse om betaling for foreningens ydelser, opkrævningsform, betalingsterminer og inddrivning af eventuelle restancer. Foreningen kan nægte at udføre arbejde for et medlem, der er i restance med betalinger til foreningen. Et sådant medlem kan efter bestyrelsens bestemmelse udelukkes af foreningen. Medlemmet har intet krav på erstatning som følge af udelukkelse.

2.
Foreningen kan nægte at udføre arbejde for eller levere ydelser og produkter til et medlem, hvor forholdene ikke gør det muligt for inseminøren at overholde foreningens krav til arbejdssikkerhed og hygiejneregulativets bestemmelser.

3.
Medlemmerne kan kun få behandlet dyr, som er mærket efter gældende lov (CHR registreret).


§ 6. Organisation

1.
Foreningen ejer 50% af VikingGenetics FMBA, CVR-nr. 31474574, efterfølgende kaldet VikingGenetics. Foreningen ejer endvidere 100% af aktierne i VikingLivestock A/S, CVR-nr. 38190431, og 51% af aktierne i SimHerd A/S, CVR-nr. 32831036.

2.
Der etableres et avlsforum for hver af racerne: RDM og Dansk Jersey. De enkelte racer bestemmer selv størrelsen og sammensætningen af ​​deres avlsforum.
Foreningens højeste myndighed er et repræsentantskab på 60 medlemmer. Medlemmer til repræsentantskabet vælges i 6 regioner. De 60 medlemmer udgør tillige Brugerrådet vedrørende den registrering og ydelseskontrol, der varetages på vegne af RYK Fonden.
Medarbejderne i VikingDanmark er repræsenteret med 3 medlemmer uden stemmeret. Medarbejderrepræsentanterne vælges af medarbejderne.

3.
Der vælges et valgudvalg, der har til formål at opstille kandidater til bestyrelsesvalget.

4.
Der vælges raceudvalg for henholdsvis RDM, Dansk Jersey og kødkvæg.

5.
Der vælges medlemmer til driftsbestyrelsen vedrørende den registrering og ydelseskontrol, der varetages på vegne af for RYK Fonden.

6.
Foreningen ledes af en bestyrelse på 10 medlemmer. Bestyrelsens medlemmer er tillige medlemmer af repræsentantskabet i VikingGenetics.

7.
Et hvert valg af personer i foreningen og andre fora under foreningen gennemføres efter prioritetsmetoden. Valgene gælder for 3 år, hvis ikke andet er besluttet af det pågældende forum. Som suppleanter er valgt den/de personer, der har fået næst flest stemmer, efter de valgte.

8.
Antal personer valgt til diverse racefora, udvalgt i foreningen samt VikingGenetics fremgår af de respektives forretningsorden.

9.
Ved besætningsophør og samhørende samhandel kan et medlem ikke oprette tillidsposter i repræsentantskab, raceudvalg og bestyrelse og erstattes omgående af suppleanter. Det samme gælder medarbejderrepræsentanter ved fratrædelse.


§ 7. Regionmøder

1.
Der afholdes regionsmøder årligt for medlemmerne i hver af de 6 regioner. Bestyrelsen kan træffe beslutning om årligt at afholde flere regionsmøder i samme region, men på forskellige geografiske placeringer.

2.
Indkaldelse til regionsmøderne sker med mindst to ugers varsel ved mail, brev eller anden kommunikation.

3.
Dagsordenen for regionsmøderne skal mindst indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Orientering om foreningens virke i det forløbne år
 3. Eventuelt

 

§ 8. Valg til repræsentantskab og avlsfora

1.
Valg af medlemmer til repræsentantskabet foregår ved elektronisk afstemning.
Der vælges kandidater i alle 6 regioner i forhold til fordelingen af ​​1. insemineringer regionerne imellem. Der kan kun afgives stemmer på kandidater i den region, man tilhører. Stemmeberettiget er alle medlemmer.

2.
Valgbare til repræsentantskabet er medlemmer, der har en omsætning med VikingDanmark på mindst kr. 5.000 eksklusive moms de sidste 12 måneder pr. 30/6. Omsætningen skal være indenfor sæd og insemineringsservice.

3.
Der vælges et avlsforum for RDM og Dansk Jersey. Størrelsen på avlsforum besluttes af de enkelte racers avlsforum. Det enkelte medlem kan kun stemme til et avlsforum. Alle medlemmer er valgbare til avlsforum. VikingDanmark har ikke avlsforum for Holstein og for Kødkvæg. Valg foregår iflg. forretningsorden for avlsfora.

4.
Kandidater til repræsentantskab skal være meddelt sekretariatet i valgåret senest 22. oktober. Alle opstillede kandidater vil blive præsenteret på foreningens hjemmeside. Valget foregår i perioden 8. - 14. november.

5.
Alle medlemmer, der har indbetalt kontingent senest 30.06 vil få tilsendt password, der bruges ved de elektroniske afstemninger.

6.
Der vælges to stemmetællere på forårsmødet i repræsentantskabet i de år, der er valg.

 

§ 9. Avlsforum

1.
Der afholdes årligt mindst et ordinært møde i avlsforum. Ekstraordinært møde i avlsforum afholdes, når et flertal af raceudvalgets medlemmer eller minimum 25% af det pågældende avlsforums medlemmer fremsender en begrundet skriftlig anmodning til foreningen med angivelse af dagsorden.

2.
Indkaldelse til møde i avlsforum med dagsorden sker med mindst 14 dages varsel ved særskilt skrivelse til hvert enkelt medlem af avlsforum. Ved anmodning om afholdelse af ekstraordinært møde i avlsforum afholdes dette senest fire uger efter modtagelse af anmodningen.

3.
Forslag, der ønskes behandlet på møde i avlsforum, skal indsendes skriftligt til racens avlsledelse, senest 5 dage før mødets afholdelse.

4.
Dagsordenen for møde i avlsforum indeholder mindst følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetællere
 3. Beretning
 4. Indkomne forslag
 5. Eventuelt

5.
Formanden for raceudvalget er formand for det pågældende avlsforum.

6.
Avlsforum er beslutningsdygtigt med fremmødte antal stemmer, og beslutninger vedtages med simpelt stemmeflertal, det vil sige mindst én stemme mere end halvdelen af de afgivne gyldige stemmer. Hvert medlem har én stemme. Der kan stemmes ved fuldmagt, dog kan hvert medlem kun anvende én fuldmagt. Afstemninger skal ske skriftligt, hvis blot ét tilstedeværende medlem ønsker det.

 

§ 10. Repræsentantskabsmøder

1.
Der afholdes årligt mindst to ordinære repræsentantskabsmøder. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde afholdes, når et flertal af bestyrelsens medlemmer eller minimum 25% af repræsentantskabets medlemmer fremsender en begrundet skriftlig anmodning til foreningen med angivelse af dagsorden.

2.
Indkaldelse til repræsentantskabsmøde med dagsorden sker med mindst to ugers varsel ved særskilt skrivelse til hver enkelt repræsentant. Ved anmodning om afholdelse af ekstraordinært repræsentantskabsmøde afholdes dette senest fire uger efter modtagelse af anmodningen.

3.
Opstilling af kandidater til bestyrelsen skal være direktøren i hænde senest 10 dage før repræsentantskabsmødets afholdelse. Det er tilladt at opstille sig selv. Forslag til kandidater, der modtages efter denne frist, vil ikke kunne vælges på repræsentantskabsmødet.

4.
Dagsordenen for det ordinære repræsentantskabsmøde skal indeholde mindst følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetællere
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse - en gang om året/forårsmødet
 5. Godkendelse af vederlag til folkevalgte i VikingDanmark - lige år/forårsmødet
 6. Indkomne forslag
 7. Valg af 6 medlemmer til driftsbestyrelsen for RYK - efterårsmødet hvert 3. år. Efter valget er der en kort pause, hvor de 6 valgte medlemmer til driftsbestyrelsen træder sammen for at konstituere sig med formand
 8. Valg af 7 medlemmer til bestyrelsen - efterårsmødet hvert 3. år.
  De to kandidater, der har opnået flest stemmer, uden at opnå valg til bestyrelsen, udpeges som suppleanter for en 3-årig periode. 1. suppleant er den af de to, der fik flest stemmer ved valget
 9. Valg af medlemmer til valgudvalget - forårsmødet hvert 3. år
 10. Valg af revisor
 11.  Eventuelt


5.
Forslag, der ønskes behandlet på et ordinært repræsentantskabsmøde, skal være indsendt skriftligt til foreningens sekretariat senest 10 dage før mødets afholdelse.

6.
Repræsentantskabsmødet er beslutningsdygtigt med fremmødte antal stemmer, og beslutninger vedtages med simpelt stemmeflertal, det vil sige mindst én stemme mere end halvdelen af de afgivne gyldige stemmer. Hver repræsentant har én stemme. Der kan stemmes ved fuldmagt, dog kan hver repræsentant kun anvende én fuldmagt. Afstemninger sker skriftligt, når blot én tilstedeværende repræsentant ønsker det.

 

§ 11. Bestyrelsen

1.
Foreningen ledes af en bestyrelse på 10 medlemmer.

2. Bestyrelsen består af

 • 7 medlemmer valgt af repræsentantskabet
 • 1 medlem valgt/udpeget af L&F, Kvæg
 • 1 medlem valgt/udpeget af medarbejdere i VikingDanmark
 • Formanden for driftsbestyrelsen for RYK


3.
Valget gælder for tre år. Genvalg kan finde sted.

4.
Bestyrelsen konstituerer sig efter efterårsrepræsentantskabsmøde i valgår med formand og næstformand. Formanden er samtidig formand for repræsentantskabet. Foreningens direktør er sekretær for bestyrelsen. Direktøren leder opstilling af kandidater og afstemning i forbindelse med konstituering af bestyrelse, valg af medlemmer til VikingGenetics, samt valg til øvrige udvalg og bestyrelser.
Alle valg i bestyrelsen sker på baggrund af skriftlig opstilling af kandidater og skriftlig afstemning. Alle valg i bestyrelsen afgøres ved simpelt flertal.

5.
Blandt de 8 bestyrelsesmedlemmer, der ikke er valgt/udpeget af L&F Kvæg og af medarbejdere i VikingDanmark, vælges årligt 4 medlemmer til VikingGenetics bestyrelse. Samtlige 10 bestyrelsesmedlemmer har stemmeret. Hvis der opstilles flere, end 4 kandidater, skal der ske skriftlig afstemning. En gyldig stemmeseddel indeholder navnene på de 4 af de opstillede kandidater. En stemmeseddel, der indeholder flere eller færre end 4 navne, er ugyldig.
De 4 kandidater, der opnår flest stemmer, er valgt.
De 10 medlemmer af bestyrelsen er tillige medlemmer af repræsentantskabet i VikingGenetics.

6.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

7.
Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden finder det fornødent, eller når mindst 4 af bestyrelsens medlemmer kræver det. Indkaldelse finder som hovedregel sted skriftligt med angivelse af dagsorden og med mindst én uges varsel.

8.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer inklusive formanden eller næstformanden er til stede. Beslutninger vedtages med simpelt stemmeflertal, det vil sige mindst én stemme mere end halvdelen af de afgivne gyldige stemmer. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Formand og næstformand vælges ved simpelt stemmeflertal, det vil sige mindst én stemme mere end halvdelen af de afgivne gyldige stemmer. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Enhver afstemning skal ske skriftligt, når blot ét tilstedeværende medlem ønsker det.

9.
Direktøren foranlediger, at der udfærdiges referat, som udsendes til godkendelse i bestyrelsen. Efter godkendelse sendes referatet eller sammendrag heraf til medlemmer af repræsentantskabet og avlsfora.

10.
Bestyrelsen har det overordnede ansvar for foreningens ledelse og drift.

11.
Bestyrelsen ansætter en direktør. Direktøren forestår foreningens daglige arbejde efter bestyrelsens anvisninger.

12.
Bestyrelsen udpeger repræsentanter til udvalg og bestyrelser, hvor foreningen er repræsenteret.

 

§ 12. Raceudvalg

1.
Der oprettes følgende raceudvalg: RDM, Holstein, Dansk Jersey og Kødkvæg. Raceudvalgene har mindst tre medlemmer.

2.
For Holstein er raceudvalget defineret i samarbejdsaftalen med Dansk Holstein.

3.
For RDM og Dansk Jersey vælges raceudvalgene af racernes avlsfora.
RDM raceudvalget består af 6 medlemmer. RDM raceudvalget vælger af sin midte 2 medlemmer til racekomiteen i VikingGenetics.
Raceudvalget for Dansk Jersey består af 6 medlemmer. Jersey raceudvalget vælger af sin midte 6 medlemmer til racekomiteen i VikingGenetics.
Der vælges et DRH aktivitetsudvalg bestående af 5 medlemmer, som vælges af og blandt VikingDanmarks medlemmer til årsmødet for DRH.

4.
For Kødkvæg vælger Dansk Kødkvægs repræsentantskab 3 menige medlemmer til VikingDanmarks Kødraceudvalg. Formanden for Dansk Kødkvæg er automatisk medlem af VikingDanmarks Kødraceudvalg. Formand og næstformand for VikingDanmarks Kødraceudvalg vælges af og blandt de 3 menige medlemmer. Blandt raceudvalgsmedlemmerne vælges af Dansk Kødkvægs repræsentantskab 2 medlemmer til racekomiteen i VikingGenetics.

5.
Hvert raceudvalg/aktivitetsudvalg konstituerer sig med formand og næstformand.

6.
Foreningens ledelse foranlediger, at de enkelte raceafdelinger/aktivitetsudvalg udarbejder forslag til budgetter. Budgetterne godkendes i bestyrelsen.

7.
Raceudvalgene/aktivitetsudvalgene har ansvaret for gennemførelse af aktiviteter, der fremmer VikingDanmarks mål og visioner. Aftaler eller samarbejder, der har økonomiske konsekvenser for hele foreningen, skal godkendes af bestyrelsen.

 

§ 13. Valgudvalg

1.
Der oprettes valgudvalg, som har til formål at sikre, at der opstilles tilstrækkeligt med kandidater til bestyrelsen, så der kan gennemføres valg.

2.
Valgudvalget består af 6 medlemmer - ét medlem fra hver region, som vælges af repræsentantskabet på forårsmødet hvert 3. år. Hver region vælger 1 medlem. Medlemmer af/kandidater til bestyrelsen kan ikke vælges til valgudvalget.

3.
Forretningsorden og budget for valgudvalget udarbejdes af bestyrelsen. Det skal heri sikres, at valgudvalget har mulighed for at tilknytte ekstern bistand i forbindelse med rekrutteringsprocessen.

 

§ 14. Driftsbestyrelse for RYK

1.
Der nedsættes en driftsbestyrelse for RYK på 8 - 9 medlemmer, som består af:

 • Medlem af Landbrug og Fødevarer, Kvægs bestyrelses formandskab, som har ydelseskontrol
 • Formanden for VikingDanmarks bestyrelse
 • 6 medlemmer vælges blandt medlemmer af Brugerrådet, jf. pkt. 6.2, der er brugere af ydelseskontrollen, på VikingDanmarks repræsentantskab, jf. pkt. 2, og
 • 1 medlem vælges blandt medarbejdere, der arbejder med ydelseskontrol

2.
Hvis formanden for driftsbestyrelsen for RYK bliver valgt til formand for bestyrelsen i VikingDanmark, vil bestyrelsen i driftsbestyrelsen for RYK alene bestå af 8 medlemmer.

3.
Medlemmer af driftsbestyrelsen vælges for en periode på 3 år. 6 medlemmer vælges af repræsentantskabet på efterårsmødet hvert 3. år. Hver region vælger 1 medlem blandt repræsentantskabsmedlemmer, som er med i ydelseskontrollen.

4.
Forretningsorden og budget for driftsbestyrelsen udarbejdes af driftsbestyrelsen og godkendes af VikingDanmarks bestyrelse.

 

§ 15. Regnskab og revision

1.
Regnskabsåret er kalenderåret. Bestyrelsen kan træffe beslutning om at omlægge regnskabsåret.

2.
Regnskabet revideres af en på det ordinære repræsentantskabsmøde valgt registreret eller statsautoriseret revisor. Valget gælder for et år.

3.
Der udarbejdes regnskab for foreningen. Regnskabet godkendes af repræsentantskabet.

 

§ 16. Foreningens aktiver

1.
Foreningen er medejer af VikingGenetics og indgår i ledelse heraf i henhold til selvstændige vedtægter for denne organisation. Foreningen er endvidere kapitalejer i VikingLivestock A/S og SimHerd A/S.

 

§ 17. Tegning og hæftelse

1.
Foreningen tegnes ved underskrift af formanden og næstformanden.

2.
Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom, optagelse af alle former for lån samt afgivelse af kaution eller anden sikkerhedsstillelse kræves underskrift af mindst 6 bestyrelsesmedlemmer, heriblandt formanden eller næstformanden.

3.
Bestyrelsen kan meddele prokura.

4.
Foreningens medlemmer hæftet ikke for foreningens forpligtelser.

 

§ 18. Vedtægtsændringer, sammenslutning og opløsning

1.
Ændring af vedtægterne, sammenlægning med en anden/andre foreninger eller opløsning af foreningen kan finde sted, når beslutning herom træffes på et repræsentantskabsmøde med tilslutning fra mindst 67% af de afgivne gyldige stemmer. Blanke stemmer tæller ikke med som gyldige stemmer.

2.
Opnår forslaget tilslutning fra mere end 50% men under 67% af de afgivne gyldige stemmer, kan forslaget vedtages på et efterfølgende repræsentantskabsmøde, der afholdes mindst to og højest fire uger efter første repræsentantskabsmøde. Forslaget er vedtaget, hvis det på det efterfølgende repræsentantskabsmøde opnår tilslutning fra over 50% af de afgivne gyldige stemmer.

3.
Ved sammenlægning overføres foreningens værdier til den nye sammenslutning.

4.
Ved opløsning af foreningen, vælger repræsentantskabet et likvidationsudvalg på fem medlemmer. Likvidationsudvalget forestår realisationen af foreningens værdier. Overskud fordeles blandt medlemmerne i forhold til antal 1. insemineringer (for ejerinseminører pr. to doser købt sæd) foretaget i det seneste forudgående regnskabsår.

5.
Overskud fordeles blandt medlemmerne i forhold til omsætning med foreningen i det senest forudgående regnskabsår.

 

 

Disse vedtægter er vedtaget på repræsentantskabsmødet den 10. januar 2022.