Vedtægter

vikingdanmark

Vedtægter for VikingDanmark

 

§ 1. Navn og hjemsted

1.
Foreningens navn er VikingDanmark FMBA cvr nr. 54334915, efter yderligere kaldet foreningen

2.
Foreningens hjemsted er Agro Food Park 12, 8200 Aarhus N


§ 2. Vision og målsætninger

1.
Foreningens vision er:

 • At skabe bedre indtaste og trivsel til danske kvægbrugere ved at levere verdens bedste avlsmateriale til lavest mulig pris. Et højt serviceniveau skal være et særkende

2.
For at realisere visionen har foreningen følgende målsætninger:

 • På yde optimal service til danske kvægbrugere med hensyn til kvægets reproduktion
 • At tilbyde en højt kvalificeret rådgivning indenfor kvægavl
 • At styrke kvægavlsarbejdets effekt for den enkelte kvægbruger
 • At medvirke til fremme af kvægavl og registreringsarbejde i Danmark
 • På tilbyde øvrig service til gavn for kvægbruget


§ 3. Medlemmer og kontingent

1.
Som medlemmer af foreningen kan optages enhver med interesse for kvægavl bosiddende i Danmark

2.
Indmeldelse sker ved henvendelse til foreningen. Medlemskab opnås automatisk ved køb af foreningens ydelser eller produkter

3.
Bestyrelsen kan fastse og opkræve et årligt medlemskontingent

4.
Udmeldelse kan ske ved henvendelse til foreningen

5.
Ved udmeldelse eller udelukkelse har et medlem intet krav på andel i foreningens formue


§ 4. Medlemmers rettigheder

1.
Medlemmerne har ret til inseminering, drægtighedsundersøgelser, forundersøgelser og eventuelt andre behandlinger og undersøgelser af deres køber og kvier, efter de til enhver tid gældende bestemmelser, herunder offentlige forskrifter samt bestemmelser fastat af bestyrelsen

2.
Særforanstaltninger, der har til formål at hindre spredning af smitsomme sygdomme, eller at varetage medlemmernes interesser i øvrigt, og som eventuelt leder og flere medlemmer tab og ulemper, kan ikke medføre erstatningspligt for foreningen

3.
Hvis et medlem ønsker at anvende tyresæd, som ikke findes i foreningen, kan foreningens inseminører foretage insemineringen på betingelser fastsat af bestyrelsen

4.
Medlemmerne modtager medlemsinformation og har ret til at deltage i de arrangementer foreningen afholder


§ 5. Medlemmers forpligtelser

1.
Bestyrelsen træffer bestemmelse om betaling for foreningens ydelser, opkrævningsform, betalingsterminer og inddrivning af eventuelle restancer. Foreningen kan nægte at udføre arbejde for et medlem, der er i restance med betalinger til foreningen. Et sådant medlem kan efter bestyrelsens bestemmelse udelukkes af foreningen. Medlemmet har intet krav på erstatning som følger af udelukkelse

2.
Foreningen kan nægte at udføre arbejde for eller levere ydelser og produkter til et medlem, hvor forholdene ikke gør det muligt for inseminøren at overholde foreningens krav til arbejdssikkerhed og hygiejneregulativets bestemmelser

3.
Medlemmerne kan kun få behandlet dyr, som er mærket efter gældende lov (CHR registreret)


§ 6. Organisation

1.
Foreningen er andelshaver i VikingGenetics FMBA cvr nr. 31474574, efter yderligere kaldet VikingGenetics

2.
Der etableres et avlsforum for hver af racerne: RDM og Dansk Jersey. De enkelte racer bestemmer selv størrelsen og sammensætningen af ​​deres avlsforum. Foreningens højeste myndighed er et repræsentantskab på 60 medlemmer. Medlemmer til repræsentantskabet vælges i 6 regioner. Medarbejderne i VikingDanmark er repræsenteret med 3 medlemmer uden stemmeret. Medarbejderrepræsentanterne vælges af medarbejderne. Repræsentantskabet vælger af sin midte 10 medlemmer til repræsentantskabet i VikingGenetics. Valget til VikingGenetics forudsiger og inkluderer de 60 folkevalgte repræsentantskabsmedlemmer. De 10 repræsentanter kan ikke samtidig vælges til bestyrelsen i VikingDanmark.

3.
Der vælges et valgudvalg, der har til formål at opstille kandidater til bestyrelsesvalget

4.
Der vælges raceudvalg for henholdsvis RDM, Holstein, Dansk Jersey og kødkvæg

5.
Foreningen ledes af en bestyrelse på 9 medlemmer

6.
Ethvert valg af personer i foreningen og andre fora under foreningen gennemføres efter prioriteringsmetoden. Valgene gælder for 2 år, hvis ikke andet er besluttet af det relevante forum. Som suppleanter er valgt den / de personer, der har fået næst fleste stemmer, efter de valgte

7.
Antal personer valgt til forskellige racefora, valgt i foreninger samt VikingGenetics fremgår af de respektive forretningsorden

8.
Ved besætningsophør og ophørende samhandel kan et medlem ikke opretholde tillidsposter i repræsentantskab, raceudvalg og bestyrelse og erstattes omgående af suppleanter. Det samme gælder medarbejderrepræsentant ved fratrædelse.


§ 7. Regionmøder

1.
Der afholdes regionsmøder årligt for medlemmerne i hver af de 6 regioner. Bestyrelsen kan træffe beslutning om årligt at afholde flere regionsmøder i samme region, men på forskellige geografiske placeringer

2.
Indkaldelse til regionsmøderne sker med mindst til ugers varsel ved mail, brev eller anden kommunikation

3.
Dagsordenen for regionsmøderne skal mindst indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Orientering om foreningens virke i det forløbne år
 3. Eventuelt

 

§ 8. Valg til repræsentantskab og avlsfora

1.
Valg af medlemmer til repræsentantskabet foregår ved elektronisk afstemning. Der vælges kandidater i alle 6 regioner i forhold til fordelingen af ​​1. insemineringer regionerne imellem. Der kan kun afgives stemmer på kandidater i den region, mand tilhører. Stemmeberettiget er alle medlemmer

2.
Valgbare til repræsentantskabet er medlemmer, der har en omsætning med VikingDanmark på mindst kr. 5.000 eksklusive moms de sidste 12 måneder pr. 30/6. Omsætningen skal være indenfor sæd og insemineringsservice

3.
Der vælges et avlsforum for RDM og Dansk Jersey. Størrelsen på avlsforum besluttes af de enkelte racere avlsforum. Det enkelte medlem kan kun stemme til et avlsforum. Alle medlemmer er valgbare til avlsforum. VikingDanmark har ikke avlsforum for Holstein og for Kødkvæg. Valg foregår iflg. forretningsorden for avlsfora

4.
Kandidater til repræsentantskab skal være meddelt sekretariatet i valgåret senest 15. oktober. Alle stillede kandidater vil blive præsenteret på foreningens hjemmeside. Valget foregår i perioden 1. - 20. november

5.
Alle medlemmer, der har indbetalt kontingent senest 30.06 vil få tilsendt adgangskode, der bruges ved de elektroniske afstemninger

6.
Der vælges to stemmetællere på forårsmødet i repræsentantskabet i de år, der er valg

 

§ 9. Avlsforum

1.
Der afholdes årligt mindst et ordinært møde i avlsforum. Ekstraordinært møde i avlsforum afholdes, når et flertal af raceudvalgets medlemmer eller minimum 25% af det pågældende avlsforums medlemmer fremsender en begrundet skriftlig anmodning til foreningen med angivelse af dagsorden

2.
Indkaldelse til møde i avlsforum med dagsorden sker med mindst. 14 dages varsel ved særskilt skrivelse til hvert enkelt medlem af avlsforum. Ved anmodning om afholdelse af ekstraordinært møde i avlsforum afholdes dette senest fire uger efter modtagelse af anmodningen

3.
Forslag, der ønskes behandlet på møde i avlsforum, skal indsendes skriftligt til racens avlsledelse, senest 5 dage før mødets afholdelse

4.
Dagsordenen for møde i avlsforum indeholder mindst følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetællere
 3. Beretning
 4. Indkomne forslag
 5. Eventuelt

5.
Formanden for raceudvalget er formand for det pågældende avlsforum

6.
Avlsforum er beslutningsdygtigt med fremmødte antal stemmer, og beslutninger vedtages med simpelt stemmeflertal, det vil sige mindst en stemme mere end halvdelen af de afgivne gyldige stemmer. Hvert medlem har en stemme. Der kan stemmes ved fuldmagt, dog kan hvert medlem kun anvende en fuldmagt. Afstemninger skal ske skriftligt, hvis blot et tilstedeværende medlem ønsker det

 

§ 10. Repræsentantskabsmøder

1.
Der afholdes årligt mindst to ordinære repræsentantskabsmøder. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde afholdes, når et flertal af bestyrelsens medlemmer eller minimum 25 % af repræsentantskabets medlemmer fremsender en begrundet skriftlig anmodning til foreningen med angivelse af dagsorden

2.
Indkaldelse til repræsentantskabsmøde med dagsorden sker med mindst to ugers varsel ved særskilt skrivelse til hver enkelt repræsentant. Ved anmodning om afholdelse af ekstraordinært repræsentantskabsmøde afholdes dette senest fire uger efter modtagelse af anmodningen

3.
Opstilling af kandidater til bestyrelsen skal være direktøren i hænde senest 10 dage før repræsentantskabsmødets afholdelse. Det er tilladt at opstille sig selv. Forslag til kandidater, der modtages efter denne frist, vil ikke kunne vælges på repræsentantskabsmødet

4.
Dagsordenen for det ordinære repræsentantskabsmøde skal indeholde mindst følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetællere
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse - en gang om året/forårsmødet
 5. Godkendelse af vederlag til folkevalgte i VikingDanmark -lige år/forårsmødet
 6. Indkomne forslag
 7. Valg af 7 medlemmer til bestyrelsen - ulige år/efterårsmødet
 8. Valg af 10 repræsentanter til VikingGenetics -ulige år/efterårsmødet
 9. Valg af medlemmer til valgudvalget -ulige år/forårsmødet
 10. Valg af revisor- en gang om året/forårsmødet
 11.  Eventuelt


5.
Forslag, der ønskes behandlet på et ordinært repræsentantskabsmøde, skal være indsendt skriftligt til foreningens sekretariat senest 10 dage før mødets afholdelse

6.
Repræsentantskabsmødet er beslutningsdygtigt med fremmødte antal stemmer, og beslutninger vedtages med simpelt stemmeflertal, det vil sige mindst en stemme mere end halvdelen af de afgivne gyldige stemmer. Hver repræsentant har en stemme. Der kan stemmes ved fuldmagt, dog kan hver repræsentant kun anvende en fuldmagt. Afstemninger sker skriftligt, når blot en tilstedeværende repræsentant ønsker det

 

§ 11. Bestyrelsen

1.
Foreningen ledes af en bestyrelse på 9 medlemmer

2. Bestyrelsen består af

 • 7 medlemmer valgt af repræsentantskabet
 • 1 medlem valgt/udpeget af L&F, Kvæg
 • 1 medlem valgt/udpeget af medarbejdere i VikingDanmark


3.
Valget gælder for to år. Genvalg kan finde sted

4.
Bestyrelsen konstituerer sig i ulige år efter efterårsrepræsentantskabsmøde med formand og næstformand. Formanden er samtidig formand for repræsentantskabet. Foreningens direktør er sekretær for bestyrelsen. Direktøren leder opstilling af kandidater og afstemning i forbindelse med konstituering af bestyrelse, valg af 4 medlemmer til VikingGenetics' bestyrelse, jf. stk. 5, samt valg til øvrige udvalg og bestyrelser.
Alle valg i bestyrelsen sker på baggrund af skriftlig opstilling af kandidater og skriftlig afstemning. Alle valg i bestyrelsen afgøres ved simpelt flertal

5.
Blandt de 7 bestyrelsesmedlemmer, der er valgt af repræsentantskabet vælges 4 medlemmer til VikingGenetics bestyrelse. Samtlige 9 bestyrelsesmedlemmer har stemmeret. Hvis der opstilles flere end 4 kandidater, skal der ske skriftlig afstemning. En gyldig stemmeseddel indeholder navnene på 4 af de opstillede kandidater. En stemmeseddel, der indeholder flere eller færre end 4 navne, er ugyldig.
De 4 kandidater, der opnår flest stemmer, er valgt

6.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden

7.
Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden finder det fornødent, eller når mindst 4 af bestyrelsens medlemmer kræver det. Indkaldelse finder som hovedregel sted skriftligt med angivelse af dagsorden og med mindst en uges varsel

8.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer inklusive formanden eller næstformanden er til stede. Beslutninger vedtages med simpelt stemmeflertal, det vil sige mindst en stemme mere end halvdelen af de afgivne gyldige stemmer. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Formand og næstformand vælges ved simpelt stemmeflertal, det vil sige mindst en stemme mere end halvdelen af de afgivne gyldige stemmer. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Enhver afstemning skal ske skriftligt, når blot et tilstedeværende medlem ønsker det

9.
Direktøren foranlediger, at der udfærdiges referat, som udsendes til godkendelse i bestyrelsen. Efter godkendelse sendes referatet eller sammendrag heraf til medlemmer af repræsentantskabet og avlsfora

10.
Bestyrelsen har det overordnede ansvar for foreningens ledelse og drift

11.
Bestyrelsen ansætter en direktør. Direktøren forestår foreningens daglige arbejde efter bestyrelsens anvisninger

12.
Bestyrelsen udpeger repræsentanter til udvalg og bestyrelser, hvor foreningen er repræsenteret

 

§ 12. Raceudvalg

1.
Der oprettes følgende raceudvalg: RDM, Holstein, Dansk Jersey og Kødkvæg. Raceudvalgene har mindst tre medlemmer

2.
For Holstein vælges raceudvalget på følgende måde: Kvægbrugere, som er valgt til VikingDanmarks repræsentantskab med Holstein som kernerace vælger 6 medlemmer. Disse 6 er valgt både til VikingDanmarks raceudvalg og VikingGenetics racekomite

3.
For RDM og Dansk Jersey vælges raceudvalgene af racernes avlsfora

RDM raceudvalget består af 6 medlemmer. RDM raceudvalget vælger af sin midte 2 medlemmer til racekomiteen i VikingGenetics.

Raceudvalget for Dansk Jersey består af 6 medlemmer. Jersey raceudvalget vælger af sin midte 6 medlemmer til racekomiteen i VikingGenetics.

Der vælges et DRH aktivitetsudvalg bestående af 5 medlemmer, som vælges af og blandt VikingDanmarks medlemmer til årsmødet for DRH.

4.
For Kødkvæg vælger Dansk Kødkvægs repræsentantskab 3 medlemmer til raceudvalget. Blandt raceudvalgsmedlemmerne vælges af Dansk Kødkvægs repræsentantskab 2 medlemmer til racekomiteen i VikingGenetics

5.
Hvert raceudvalg/aktivitetsudvalg konstituerer sig med formand og næstformand

6.
Foreningens ledelse foranlediger, at de enkelte raceafdelinger/aktivitetsudvalg udarbejder forslag til budgetter. Budgetterne godkendes i bestyrelsen

7.
Raceudvalgene/aktivitetsudvalgene har ansvaret for gennemførelse af aktiviteter, der fremmer VikingDanmarks mål og visioner. Aftaler eller samarbejder, der har økonomiske konsekvenser for hele foreningen, skal godkendes af bestyrelsen

 

§ 13. Valgudvalg

1.
Der oprettes valgudvalg, som har til formål at sikre, at der opstilles tilstrækkeligt med kandidater til bestyrelsen, så der kan gennemføres valg

2.
Valgudvalget består af 6 medlemmer - et medlem fra hver region, som vælges af repræsentantskabet på forårsmødet - i ulige år. Hver region vælger 1 medlem. Medlemmer af/kandidater til bestyrelsen kan ikke vælges til valgudvalget

3.
Forretningsorden og budget for valgudvalget udarbejdes af bestyrelsen. Det skal heri sikres, at valgudvalget har mulighed for at tilknytte ekstern bistand i forbindelse med rekrutteringsprocessen

 

§ 14. Regnskab og revision

1.
Regnskabsåret er kalenderåret. Bestyrelsen kan træffe beslutning om at omlægge regnskabsåret

2.
Regnskabet revideres af en på det ordinære repræsentantskabsmøde valgt registreret eller statsautoriseret revisor. Valget gælder for et år

3.
Der udarbejdes et regnskab for foreningen. Regnskabet godkendes af repræsentantskabet

 

§ 15. Foreningens aktiver

1.
Foreningen er medejer af VikingGenetics og indgår i ledelsen heraf i henhold til selvstændige vedtægter for denne organisation

 

§ 16. Tegning og hæftelse

1.
Foreningen tegnes ved underskrift af formanden og næstformanden

2.
Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom, optagelse af alle former for lån samt afgivelse af kaution eller anden sikkerhedsstillelse kræves underskrift af mindst 6 bestyrelsesmedlemmer, heriblandt formanden eller næstformanden

3.
Bestyrelsen kan meddele prokura

4.
Foreningens medlemmer hæfter ikke for foreningens forpligtelser

 

§ 17. Vedtægtsændringer, sammenslutning og opløsning

1.
Ændring af vedtægterne, sammenlægning med en anden/andre foreninger eller opløsning af foreningen kan finde sted, når beslutning herom træffes på et repræsentantskabsmøde med tilslutning fra mindst 67% af de afgivne gyldige stemmer. Blanke stemmer tæller ikke med som gyldige stemmer

2.
Opnår forslaget tilslutning fra mere end 50% men under 67% af de afgivne gyldige stemmer, kan forslaget vedtages på et efterfølgende repræsentantskabsmøde, der afholdes mindst to og højst fire uger efter første repræsentantskabsmøde. Forslaget er vedtaget, hvis det på det efterfølgende repræsentantskabsmøde opnår tilslutning fra over 50 % af de afgivne gyldige stemmer

3.
Ved sammenlægning overføres foreningens værdier til den nye sammenslutning

4.
Ved opløsning af foreningen, vælger repræsentantskabet et likvidationsudvalg på fem medlemmer. Likvidationsudvalget forestår realisationen af ​​foreningens værdier. Overskud fordeles blandt medlemmerne i forhold til antal 1. insemineringer (for ejerinseminører pr. Til doser købt sæd} forudsagde i det sidste forudgående regnskabsår

5.
Overskud fordeles blandt medlemmerne i forhold til omsætning med foreningen i det senest forudgående regnskabsår

 

Disse vedtægter er vedtaget på repræsentantskabsmødet den 19. marts 2019

 

Anders Levring, dirigent