Urea

Når koen udskiller N, sker det ad 3 kanaler, hhv. fæces, urin og mælk. Ureamålinger på mælkeprøver fra enkeltkøer, giver landmænd og rådgivere mulighed for at følge proteintildeling og -udnyttelse i besætningen.

Ureamålinger tages på enkeltkoniveau og er anvendelige på gruppeniveau. Det betyder at hvis en gruppe af 1. kalvskøer har et meget højt eller meget lavt ureatal, skal man overveje en justering af foderet for den gruppe i besætningen. Det kan ske at resten af køerne i besætningen, ligger på et fint niveau, men at 1. kalvskøerne har brug for justering af protein i foderet, for at komme på niveau med resten af besætningen.

 I mange besætninger er der allerede holdopdeling. Derfor kommer ureamålingerne til sin ret og kan bruges i besætningerne som en kontrol af proteintildelingen i de enkelte grupper. Når man ude i besætningen ved hjælp af har overblik over proteinudnyttelsen, er det muligt at minimere sikkerhedsmargenen i forhold til tildelingen af råprotein i foderet og dermed reducere udskillelsen af N fra koen. Dermed arbejder vi os i fællesskab frem mod en bedre kvælstofudnyttelse og mindre udledning af N fra kvægbruget.

 Det er vigtigt at huske på, at hver besætning har sit eget unikke niveau for urea. Det betyder at det ikke umiddelbart kan sammenlignes med naboens tal. Det er tidligere blevet beregnet at et optimalt niveau for urea ligger mellem 3-5 mmol/l. Det vil sige, at hvis man ligger under dette niveau kan man undersøge muligheden for at øge mængden af råprotein i foderrationen. Ligger man væsentligt over dette niveau, kan man med fordel undersøge muligheden for at sænke andel af råprotein i foderet.

 Urea i mælk påvirkes af mange forskellige faktorer og vil variere fra ko til ko. Det er vigtigt at finde frem til den enkelte besætnings niveau i urea, inden man begynder at drage konklusioner ud fra målingerne. Det er muligt at se hvilke grupper der er overforsynet med protein, og hvilke der er underforsynet.

Gennemsnitlig urea i mælken for racerne i ydelseskontrollen i DK

(baseret på målinger fra ydelseskontrollen i en given måned)