Forretningsbetingelser for VikingDanmark Ydelseskontrol

1. Forretningsbetingelser/Retningslinjer for VikingDanmark Ydelseskontrol


VikingDanmark Ydelseskontrol står for levering af serviceopgaver i forbindelse med den udekørende del af ydelseskontrollen.
VikingDanmark Ydelseskontrol og efterkontrol er baseret på ”Regler for ydelseskontrol” (Sektorbestyrelsen i Kvæg) som findes optrykt årsberetning og på VikingDanmarks hjemmeside.
VikingDanmark Ydelseskontrol og efterkontrol bliver løbende certificeret i henhold til standarder fra ICAR,Certificate of Quality

Kontaktoplysninger
Ring til os på: +45 87 28 20 12
Eller skriv e-mail til: [email protected]


Definitioner


I det følgende vil følgende definitioner blive anvendt

 • KUNDEN blive anvendt som betegnelse for ejeren af besætningen og/eller ejer af driftsenheden.
 • Ydelseskontrol anvendes som betegnelse for VikingDanmark FMBA, Ydelseskontrol
 • SEGES anvendes som betegnelse for SEGES Innovation P/S, Kvæg.
 • L&F anvendes som betegnelse for Landbrug & Fødevarer F.m.b.A
 • DMS/Dyreregistrering anvendes som betegnelse for SEGES-software til registrering og styring af kvægbesætninger.

Aftalegrundlag

Nærværende forretningsbetingelser udgør aftalegrundlaget mellem parterne. KUNDEN accepterer i DMS/Dyreregistrering at være gjort bekendt med indholdet i nærværende forretningsbetingelser.
Forretningsbetingelserne kan kun fraviges ved skriftlig aftale.
I alle andre tilfælde reguleres forholdet mellem parterne i øvrigt af dansk rets almindelige regler.
Aftalegrundlaget, herunder prismodellen er i øvrigt baseret på KUNDENs honorering af de generelle kvalitetskrav til udførelse af ydelseskontrollen som beskrevet nedenfor i afsnit 2. Kvalitetskrav til udførelse af ydelseskontrol

Prismodel

Prismodellen omfatter:

 • Årligt grundbeløb
 • Pris pr. ko pr. måned til Ydelseskontrollen
 • Pris pr. ko pr. måned til SEGES
 • Pris pr. gang pr. stk. for leje af udstyr
 • Pris for antal analyserede mælkeprøver
 • Pris for kontrolassistentens anvendte tid, som registreres i antal, påbegyndte 10 minutter
 • Pris for diverse udskrifter (undtaget hændelsesliste og fejlliste)
 • Pris for Supplerende test (veterinære analyser og drægtighedstest)
 • Pris for meddelelser via SMS/mail Rabat ved 6 kontroller pr. år
 • Porto og administration
 • Pris for eventuel ændring af planlagt kontroldato. mindre end 8 dage før planlagt dato
 • Pris for eventuel forgæves kontrol. Forgæves kontrol er, hvis kontrolassistenten kommer på ejendommen på planlagt kontroldato, og der alligevel ikke gennemføres en kontrol, eller kontrollen ikke er gennemført, når udstyret skal afhentes.
 • Gentagen forgæves kørsel
 • Ekstra tillæg ved besøg i Salmonella niveau 2 og 3

Prislisten opdateres en gang årligt, og sendes ud sammen med regning for årets første måned.
Prislisten kan også findes på Ydelseskontrollens hjemmeside https://www.vikingdanmark.dk/dadk/ydelseskontrolBetalingsbetingelser

Ydelseskontrollens leverancer faktureres månedsvis. Betalingsbetingelserne fremgår af fakturaen, og betalingsfristen er den 23 efter månedsafslutning. Overholdes denne betalingsfrist ikke, udsendes der én rykker med 7 dages betalingsfrist. Betales der herefter ikke til den angivne frist, overgives beløbet til inddragelse via inkasso, og ydelseskontrollen stoppes.
Rykkergebyret er 100 kr., som opkræves på fakturaen for efterfølgende måned. Der beregnes renter med
1,50 % pr. måned.
Det årlige grundbeløb opkræves på fakturaen for januar måned, alt andet opkræves månedsvis.
Man kan tilmelde sig leverandør service via egen bankforbindelse. Tilmeldingsblanket fås ved VikingDanmark.
Husk at indtaste det rigtige nummer når HomeBank anvendes, da fejl kan bevirke, at indbetalingen ikke falder på plads med rykker og renter til følge.

Udmeldelsesregler

Udmeldelse skal ske skriftligt (skema fås ved Ydelseskontrollen) og udmeldelsesfristen er 3. mdr. til udgangen af et kvartal. Hvis udmeldelse er modtaget inden 30. september, betales ikke grundbeløb det efterfølgende år.

 


2. Kvalitetskrav til udførelse af ydelseskontrol

Såvel KUNDEN som Ydelseskontrollen er interesseret i den bedst mulige kvalitet i arbejdet. Andre brugere af data fra ydelseskontrollen, rådgivning, kvægavl, samt diverse dokumentationer, forventer, at alt er i orden.
Derfor er det vigtigt, at håndteringen af data, udstyr og af mælkeprøver sker omhyggeligt og korrekt.

Identifikation — øremærkning

Mærkning og identifikation er fastsat i lovgivningen. I korthed gælder følgende: Alt kvæg skal være mærket med 2 øremærker, hvoraf det ene skal være elektronisk. Dette skal sidde i dyrets venstre øre. Elektroniske øremærker godkendt af Fødevarestyrelsen overholder gældende ISO-standard for EID (elektronisk identifikation) af dyr.
Øremærkerne kan være med 1 af 2 forskellige teknologier, nemlig enten HDX eller FDX-B. Derfor er det vigtigt, at man som besætningsejer stiller krav til leverandører af staldteknik om, at læserne skal kunne aflæse både HDX og FDX-B, samt læse begge typer lige godt. Med en antenne som overholder ISO kravene, kan man frit skifte øremærkefabrikat og indkøbe dyr fra besætninger, som bruger et andet øremærkefabrikat, end man selv gør.


Kontroldagen - Registrering

Med hensyn til registreringer af basisdata på dyrene, er Ydelseskontrollens service tilrettelagt ud fra gældende lovgivning. På kontroldagen skal alle registreringer — kælvninger, evt. køb af køer, afgang af køer m.v. være ajourført helt frem til og med den pågældende dato, så beregningerne ved kontrolleringen ikke "går i stop" grundet manglende indberetninger.

 

Malkeanlægget

Selve anlægget forventes teknisk at leve op til gældende retningslinjer (firmastandard, branchestandard og generelt vedligeholdelsesniveau).
Ved anvendelse af Ydelseskontrollens mælkemålere, skal vakuum på mælkeledningen være min. 38 kPa i malkestalde og min. 49 kPa i bindestalde som anlægsvacuum under malkningen. Luftindtaget i mælkecentralerne, de såkaldte sivehuller, skal være rene og åbne. Ydelseskontrollen har nåle, sivehuls rensere, som kan fås hos kontrolassistenten.

Kontroldøgnets længde

Dette skal omfatte 24 timer (1 kvarter = ca. 1 % af døgnet = ca. 1 % af døgnets mælkemængde).


De enkelte køer

De enkelte køer skal ved kontrollering identificeres og registreres korrekt. Pas på ved indgang til malkestalden og karussellen, at ingen køer overhaler hinanden. Alt efter malkestaldens og karussellens størrelse kan dette medføre fejlregistrering af adskillige køer.


Konumre og transpondere

Hvis der bruges anden form for elektronisk identifikation end elektroniske øremærker, er det afgørende, at koblingen mellem koens 11-cifrede CKR-nummer og evt. transpondernummer er korrekt.
Tjek indberetningen, hver gang der kommer nye køer til — kvier eller indkøbte køer.


Brug og vask af udstyret

Uanset hvilket udstyr, man bruger, skal det bruges korrekt, - altså i henhold til brugervejledningen.
Ved den mindste tvivl — spørg da kontrolassistenten. Det udstyr, som man lejer af Ydelseskontrollen, har man krav på at modtage rengjort, og man har pligt til at aflevere det rengjort. Eventuelt snavs på prøveglas, kasser til samme, samt på Arla-kasserne, fjernes inden aflevering til kontrolassistenten.
Ønskes udstyret vasket af kontrolassistenten, aftales det individuelt. Vurderer assistenten, at udstyret ikke er i en stand, så det kan afleveres i den næste besætning, rengøres det inden ejendommen forlades. I begge tilfælde faktureres for mergået tid.


EMM

Korrekt ophængning af EMM, sker ved, at de hænger lige (især vigtigt sideværts) og i malkestalde i højde med koens yver (ikke under), i bindestalde sammen med aftageren. Slangerne skal ikke være længere end nødvendigt. Det anbefales, at malkeanlægget vaskes, efter mælkemålerne er monteret og inden malkningen påbegyndes. Ved denne vask bliver slanger der kun bruges til ydelseskontrol, også vasket før
brug. Efter malkning skal EMM vaskes på anlægget og derefter også vaskes udvendig. Målerne inkl. datahandlere SKAL opbevares FROSTFRIT mellem malkningerne.


Robotkasser — Lely Shuttle og DeLaval Autosamplere, GEA udstyr (her benævnt under ét: robotkasser)

Det tilbydes, at kontrolassistenten til- og frakobler robotkasserne, og det kan anbefales. Ved til- og frakobling af robotkasserne skal robotterne være midlertidigt stoppet. Efter tilkobling bør man påse, at der malkes 1—2 køer, udtages prøver og at tingene fungerer, som de skal, inden man forlader stedet.
Efter malkning skal robotkasserne vaskes på anlægget — firmaets anvisninger desangående skal følges — og derefter også vaskes udvendig.
Mælkemålerne skal serviceres og afprøves efter leverandørens anvisning, typisk en gang årligt. Kvittering for den rutinemæssige afprøvning, tilgår Viking Danmark Ydelseskontrol via pågældende leverandør af mælkemåler, eller kan findes i logbogen på staldkontoret.


Egne fastinstallerede mælkemålere

Ydelseskontrollen har udviklet Edb-programmet Multilink samt programmet Datagenerator til håndtering af data fra eget anlæg og stregkoderne på prøveglassene. Programmets kobling af de to datasæt, foretages af assistenten, og minimerer risikoen for fejl i koblingen af ko og prøve. Kander til udtagning af prøve fra mælkemåleren, skal vaskes før og efter brug. Kander til brug ved udtagning af mælkeprøver, ejes af den enkelte landmand. Mælkemålerne skal serviceres og afprøves efter leverandørens anvisning, typisk en gang årligt. Kvittering for den rutinemæssige afprøvning, tilgår RYK via pågældende leverandør af mælkemåler, eller kan findes i logbogen på staldkontoret.
Forudsætningen for brug af Multilink er: Mælkeprøverne skal scannes løbende på udleveret scanner, under malkningen, for at sikre et korrekt malketidspunkt.


Vedligehold af teknik

Hjælp os — omkostningerne til vedligehold og reparation er for store på både EMM og robotkasser
Vask udvendig bør ske med en børste — udstyret tåler ikke hårdhændet vask med en højtryksrenser.
Al håndtering skal ske nænsomt. En betydelig del af reparationsomkostningerne skyldes hårdhændet behandling. HJÆLP MED AT HOLDE OMKOSTNINGERNE NEDE.
Reparation af en skade på udstyret, som åbenlyst er sket på ejendommen ved for hårdhændet behandling, vil blive faktureret til pågældende besætningsejer. Der opkræves et fast beløb på 2.000 kr. pr. skadet måler.


Snavs i mælkeprøverne kan og skal undgås

Snavs i prøverne kan forårsage stop og også dyre reparationer på maskinerne på laboratoriet — og det giver dårlige eller ingen analyseresultater. Husk god rengøring af patterne, herunder pattespidserne — vær opmærksom på langhåret yver. Robotbesætninger — lad altid låget ligge på robotkassen. Fjern ikke plastikken fra prøveglassene, før de skal i brug — og sæt låg på prøveglas straks efter brug. Undgå støv — fra f.eks. kraftfoderanlæg, strømaskiner m.v. Husk at vende glassene, så det sikres at bronopolet (konserveringsmiddel) er opløst.


Smittebeskyttelse

Vi har et fælles ansvar for at minimere risikoen for smitte mellem besætninger. Derfor skal der være gode faciliteter til rengøring og vask af udstyr herunder tilstrækkeligt med varmt vand, adgangsveje til stalde med mindst mulig kontakt til dyr, og klare og enkle retningslinjer for hvordan man som fremmed agerer ved adgang til et staldanlæg. Viking Danmark Ydelseskontrol personale vil i tvivlstilfælde bede om at få jeres anvisninger, ønsker og rutiner på den enkelte ejendom. Viking Danmark Ydelseskontrol modtager informationer om driftsenhedens og eller besætningens sundhedsstatus.


Arbejdsforhold

Alle fysiske installationer, belysning, døre, gulve, trapper og stiger, skal leve op til gældende lovgivning og bestemmelser på arbejdsmiljøområdet. I rummet, hvor udstyr og mælkeprøver leveres og afhentes, skal der være passende pladsforhold, varmt vand til rådighed og også et bord. Adgangspartier, gulve m.m., skal sikres at der IKKE er glat, hele året. Hvis det er vintervejr, skal man sikre tilstrækkelig rydning af sne og is samt grusning.

Antal kontroller og antal mælkeprøver årligt

Der findes to ordninger med 11 henholdsvis 6 kontrolleringer årligt. Alt efter, hvilken af disse to man vælger, ses i efterfølgende skema, kravet til antal mælkeprøver ved forskellige mulige kombinationer.

Skærmbillede 2023 10 09 135216


* Ved brug af egne mælkemålere er brug af Multilink en forudsætning.
** Praktiseres ved, at robotkasserne skal være tilsluttet i 16 timer.
Ved 6 kontroller årligt kræves det, at der indberettes golddatoer for min. 90 % af køernes vedkommende.
Skift fra 11 til 6 kontroller årligt kan kun ske ved kontrolårets begyndelse, dvs. pr. 1. oktober.


Supplerende test: Veterinære prøver og Drægtighedstest

Det tilbydes, at der ved brug af mælkeprøverne til ydelseskontrollen kan foretages analyser for
Paratuberkulose, Salmonella og PCR (analysering for en række forskellige bakterier) på enkeltkoniveau.
Kontakt din rådgiver og/eller dyrlæge inden der bestilles veterinære prøver, og få vejledning i hvad der passer til dit behov. Kontakt evt. Ydelseskontrollen for hjælp til bestilling. Det er også muligt selv at foretage bestilling via DMS/Dyreregistrering.
Ligeledes tilbydes drægtighedstest i mælkeprøven, som giver svar om drægtighed få dage efter, prøven er taget. Kontakt evt. Ydelseskontrollen for hjælp ved bestilling. Det er også her muligt at foretage bestillingen via DMS/Dyreregistrering.


Observeret kontrol

Denne form for kontrol er et supplement til EFTERKONTROL.
Ved OBSERVERET KONTROL vil kontrolassistenten (evt. prøveudtageren) komme til stede og observere malkningen, dog ikke nødvendigvis hele malkningen, i løbet af et kontroldøgn. Kontrolassistenten vil påse, om udstyret monteres og anvendes rigtigt, eller om der skulle være småting at rette, ligesom der naturligvis kan finde en erfaringsudveksling sted og gives gode råd. OBSERVERET KONTROL vil blive gennemført i et begrænset omfang, nemlig ved omkring 3 % af alle kontroller.
Observeret kontrol indgår i arbejdet med løbende kvalitetssikring af arbejdet, og er en vigtig del af den løbende dialog med landmændene om den service og den teknik, vi tilbyder. Observeret kontrol gennemføres også i tilfælde hvor der er spørgsmål til tidligere kontroldata (mælkemængder og analyseresultater).


Godkendelse af kontrolregnskabet.

Når årsopgørelsen foreligger, tager Ydelseskontrollen stilling til, om kontrolregnskabet kan godkendes eller skal overføres til uofficiel kontrol.
Overførsel til uofficiel kontrol kan ske, hvis KUNDEN ikke overholder kontrolreglerne (mærkning, antal kontroller, antal mælkeprøver, procent golddatoer, nægtet efterkontrol m.v.), eller hvis den har stor forskel på mælkemængde og/eller fedtprocent mellem ydelseskontrol og mejeri. Problemer på disse områder bliver automatisk fundet i kvægdatabasen.
Der sendes en SMS og/eller e-mail, når årsopgørelsen er klar. Det sker fra medie oktober, og når 1. kontrol er kørt. Når årsopgørelsen "køres" rubriceres nogle besætninger i uofficiel kontrol. Disse besætninger er i "foreløbig" uofficiel kontrol. De får et brev (elektronisk via DMS/Dyreregistrering) hvor det fremgår hvilke forhold det konkret drejer sig om. Der kan være en god forklaring, og så kommer besætningen/KUNDEN i officiel kontrol. Betingelsen er at der foreligger en skriftlig forklaring fra KUNDEN.

Følgerne af uofficiel kontrol er:

 • Der kan ikke udskrives eksportstamtavler for noget dyr fra driftsenheden /besætningen i
  uofficiel status. Dyr fra driftsenheder/besætninger med uofficiel status kan ikke opnå officiel
  status ved omsætning til driftsenheder/besætninger med officiel status.
 • Denne blokering følger dyrene ved handel
 • Begrænsninger vedrørende udstilling på dyrskuer
 • På udskriften STAMTAVLE kan man altid se, om et dyr har været med i en periode med uofficiel
  kontrol. I kolonnen ”Kg F+P” vil der stå “Uoff.”
 • Andre interessenter (avlsarbejde, handel, myndigheder m.v.) kan tilknytte egne konsekvenser.
Tidsregistrering

Al tidsregistrering sker i moduler a 10 minutter, via GPS i bilerne. Anvendt tid ved besøget for aflevering af udstyr tidsregistreres ikke (gælder ikke opsætning), men anvendt tid ved afhentning tidsregistreres, og alle vil her blive faktureret for min. 1 tidsenhed å 10 min. Langt de fleste får mere end 10 min. Ved afhentning er det kontrolassistentens opgave at tjekke, at mælkeprøver og alt udstyr er i orden og rengjort — og i
modsat fald er det assistentens opgave at bringe tingene i orden. Tid til dette faktureres til den pågældende landmand.


Unødig kørsel skal undgås

Det er vigtigt, at kontrolassistenten kan gennemføre kontrollerne i kredsen i en hensigtsmæssig og rationel runde. I modsat fald er det ensbetydende med unødig kørsel, som tager tid, og både kilometergodtgørelse og tid er ensbetydende med omkostninger for Ydelseskontrollen. Derfor skal aftalerne om fremtidige kontroldatoer overholdes. I modsat fald, faktureres i henhold til gældende takst. Ønske om ændring af
aftalte kontroldatoer, skal meddeles assistenten i god tid, minimum 1 uge før. I særlige tilfælde gælder almindelig force majeure.


3. Øvrige forretningsbetingelser for ydelseskontrol

Ansvar

Ydelseskontrollen er ansvarlig for leverede ydelser i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler.
Ansvaret for Ydelseskontrollen kan dog under ingen omstændigheder overstige 100.000 kr. pr. ydelse/opgave.
Er Ydelseskontrollen ansvarlig for en skade, for hvilken andre rådgivere/konsulenter eller lignende også er ansvarlige, kan Ydelseskontrollens erstatningsansvar dog under ingen omstændigheder overstige det laveste beløb, hvormed de andre rådgivere/konsulenter eller lignende har begrænset deres ansvar.
Ydelseskontrollen er ikke ansvarlig for driftstab, avancetab, tab af data, tab af goodwill eller andet indirekte og/eller ikke-økonomisk tab.
Ydelseskontrollen hæfter ikke for fejl begået af andre rådgivere, konsulenter, foreninger eller leverandører af teknik, som Ydelseskontrollen har henvist KUNDEN til, ligesom Ydelseskontrollen ikke hæfter for eventuelle fejl begået af underleverandører, som Ydelseskontrollen efter aftale med KUNDEN har overladt dele af opgavens løsning til.
KUNDEN kan alene rejse krav mod Ydelseskontrollen og ikke mod de enkelte medarbejdere.
Ydelseskontrollen kan ikke holdes ansvarlig for krav, der måtte opstå som resultat af falsk, misvisende eller ufuldstændig information, data eller dokumentation, som er tilvejebragt af andre end Ydelseskontrollen.
Ydelseskontrollen påtager sig ikke ansvar over for andre parter (herunder tredjemand), som drager fordel af eller benytter den af Viking Danmark Ydelseskontrol leverede ydelse eller opnår adgang til ydelsen.
KUNDEN forpligter sig til at godtgøre Ydelseskontrollens forpligtelser, tab, udgifter eller andre omkostninger, som Ydelseskontrollen måtte pådrage sig i forbindelse med krav fra sådanne andre parter, samt krav mod Ydelseskontrollen som følge af KUNDENs misligholdelse af rådgivningsaftalen.

Fortrolighed og persondata

Ydelseskontrollen har adgang til KUNDENs data om driftsenheden og besætningen.
Ansvaret for de grundlæggende data er ejeren af driftsenheden - ansvaret for behandlingen af KUNDENs korrekte data er Ydelseskontrollens og alle data lagres på kvægdatabasen (beskrevet i en databehandleraftale mellem Ydelseskontrollen og SEGES).
Ved tilmelding får Ydelseskontrollen via DMS/dyreregistrering adgang til at læse KUNDENs data i kvægdatabasen for at kunne gennemføre ydelseskontrolarbejdet.
Endvidere får Ydelseskontrollen via DMS/dyreregistrering adgang til at indlæse KUNDENs data i kvægdatabasen.
De personer, der får adgang til data, er alene personer, der har forpligtiget sig til fortrolighed eller er underlagt en lovbestemt tavshedspligt.
Ydelseskontrollen videregiver kun data efter aftale med KUNDEN. Ydelseskontrollen videregiver dog data indsamlet af Ydelseskontrollen til SEGES til brug for udarbejdelse af Big-Data analyser, forskning og statistik. I den forbindelse kan SEGES samkøre data modtaget fra Ydelseskontrollen med data modtaget via SEGES Software, fra rådgivningsvirksomheder i DLBR-samarbejdet, fra lokalforeninger under L&F samt fra øvrige virksomheder med egne data.
Ydelseskontrollen kan offentliggøre ydelsesresultater via egne publikationer men også via andre nyhedskanaler og interesseorganisationer med kildehenvisning. Såfremt KUNDEN ikke ønsker resultaterne offentliggjort skal, det meddeles Ydelseskontrollen skriftligt.
Ydelseskontrollen er desuden berettiget til at anvende viden af generel og ikke-fortrolig karakter, der opnås under udførelsen af opgaven, i andre sammenhænge og ved andre opgaver herunder rådgivningsopgaver.
Ydelseskontrollen er desuden berettiget til at anvende viden af generel og ikke-fortrolig karakter, der opnås under udførelsen af opgaven, i andre sammenhænge og ved andre opgaver herunder rådgivningsopgaver.

Ændringer til handelsbetingelserne

Vi forbeholder os retten til efter eget skøn at opdatere, ændre eller erstatte enhver del af nærværende
forretningsbetingelser.


Lovvalg og Værneting

Tvister om Ydelseskontrollens ydelser, aftaler mellem parterne og disse forretningsbetingelser er underlagt dansk ret bortset fra dansk rets internationale privatretlige regler.
Såfremt KUNDEN mener at have lidt et økonomisk tab i anledning af Ydelseskontrollens ydelser eller udførelse af en opgave, anmeldes krav hos Ydelseskontrollens ansvarsforsikringsselskab v/Skade og Ansvar,
Agro Food Park 15, 8200 Aarhus N.
Retssag i anledning af Ydelseskontrollen ydelser, aftaler mellem parterne og nærværende forretningsbetingelser, skal anlægges ved Retten i Århus.