Valg til Vikings bestyrelse

VikingDanmark er kvægbrugets serviceselskab og er 100% ejet af de danske
kvægbrugere - organiseret som en forening.
VikingDanmark er en virksomhed i en rivende udvikling, og som vokser i
størrelse og betydning på en række nye områder indenfor servicering af den
danske kvægbruger.

VikingDanmarks vision er:
• At skabe bedre indtjening og trivsel for danske kvægbrugere ved at levere verdens
bedste avlsmateriale til lavest mulig pris
• At gøre et højt serviceniveau til et særkende
• At være de bedste i verden med hensyn til reproduktion, rådgivning og smittebeskyttelse
• At sikre lokal forankring
• At være absolut førende på det danske marked og i samarbejde med Arcowin være en
vigtig aktør i international kvægavl

 

Bestyrelsesmedlemmernes opgaver, forpligtelser og ansvar

Bestyrelsen har det overordnede ansvar for foreningen/virksomhedens ledelse og drift.

Bestyrelsesmedlemmernes primære fokusområder:

Virksomhedens strategi:
Bestyrelsens hovedopgaver ligger alle på det strategiske niveau.
Bestyrelsen har det strategiske ansvar for at udvikle VikingDanmark
til kvægbrugets foretrukne servicevirksomhed.

Ledelse og drift:
Bestyrelsen har det overordnede ansvar for foreningens ledelse og drift.
Bestyrelsen ansætter en direktør. Direktøren forestår foreningens daglige arbejde efter
bestyrelsens anvisninger.

Virksomhedens økonomi:
Bestyrelsen har det overordnede ansvar for foreningens økonomi.
I henhold til vedtægterne skal alle budgetter godkendes af bestyrelsen.

Medlem af Arcowins bestyrelse:
2-3 medlemmer af VikingDanmarks bestyrelse vælges til Arcowins bestyrelse.

Arcowins bestyrelse er sammensat af:
5 bestyrelsesmedlemmer valgt af den nordiske region
5 bestyrelsesmedlemmer valgt af den tyske region og
5 bestyrelsesmedlemmer valgt af den franske region.

Der er her tale om en international bestyrelse, og sproget er derfor engelsk.
Der må påregnes en del rejseaktivitet.

Medlem af diverse udvalg og bestyrelser:
Der ligger en opgave i at repræsentere VikingDanmark i en række udvalg og bestyrelser
på tværs i landbruget.

Kommunikation
Bestyrelsen skal sikre en løbende kommunikation med medlemskredsen – herunder
forstås, at der informeres om faglige områder, dels ved møde og dels gennem udsendelse af skriftligt materiale.

Tavshedspligt
Ansatte og folkevalgte har tavshedspligt om sager, der er behandlet i bestyrelse og udvalg om medlemmernes forhold. Dog skal der tages passende hensyn til sagernes behandling og til gennemførelsen af tværfagligt samarbejde.
Bestyrelsens medlemmer har som udgangspunkt tavshedspligt om de forhold, der fremlægges og drøftes i bestyrelsen. Der kan i bestyrelsen træffes beslutning om, i hvilket omfang bestyrelsens medlemmer kan videregive oplysninger eller materialer, de modtager i deres egenskab af bestyrelsesmedlemmer. Dette sker som et fast punkt på dagsordenen.

Inhabilitet
Som medlem af VikingDanmarks bestyrelse skal man i enhver situation forstå og formå at varetage VikingDanmarks interesser, uagtet egen viden og interesse i andre selskaber, foreninger eller forhold indenfor kvægbranchen. Som bestyrelsesmedlem bør man selv aktivt medvirke til at undgå inhabilitet, ved at være åben om sine interesser og viden.

Kandidater til valg